Nyhet 15 projektresultat från 2021 som utvecklar branschen

Publicerad 04 jan. 2022

Vi lyfter ett urval projektresultat från 2021 som präglas av företagsnytta och branschutveckling.

Projektresultaten präglas av praktisk nytta för svenska bygg- och installatörsföretag och bidrar till exempel till effektiv byggprocess, hållbar tillväxt eller innovations- och teknikutveckling.

Projekt 13793 Beläggningssystem för parkeringsdäck i trä

Riktlinjer att använda. Ett underlag för hur ett beläggningssystem på parkeringsdäck av trä bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt, baserat på motsvarande riktlinjer för beläggningssystem på betong.

Projekt 13862 Mer klimatneutrala p-hus

Praktisk handling att använda nu! Resultatet visar att det är möjligt, oberoende av byggmetod/materialval, att kraftigt minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s klimatlöfte, från ett nuläge för ett traditionellt byggt P-hus på ca 277 till under 170 kg CO2e/ljus BTA (A1-A5).

Projekt 13822 Undvika plastiska krympsprickor i betong

En ny metod för planering av hur man skyddar betongytan. Det här projektet har vidareutvecklat en beräkningsmetod för att undvika plastiska krympsprickor i betong.

Projekt 13835 Kommunikation och personligt ansvar på byggarbetsplatsen

Rapport om ansvaret för att informera vid arbetsplatsinformation. Ett mycket viktigt ämne som kopplar till den obligatoriska säkerhetsutbildningen för entreprenörer. Kulturförändring tar tid. Underentreprenörers yrkesarbetare upplever byggprojekt med tydlig mötesstruktur där arbetsmiljö finns på agendan positivt. Hur arbetsmiljökrav och regler kommuniceras av platsledningen är av stor betydelse.

Projekt 13671 Checklista för olycksövningar i byggbranschen

En checklista att implementera direkt – för att undvika olyckor i vardagen. Checklistan är enkel att använda till stora eller små övningar oavsett byggarbetsplatsens karaktär eller förutsättningar. Budskapet är att förbereda ”de enkla”, troliga olyckorna som får omfattande konsekvenser. Katastrofer kan man inte förbereda sig för.

Projekt 13818 Regntäthet hos prefabricerade betongsandwichväggar

”Förbättra fogarna och få regntäta konstruktioner”. Enligt studien finns förbättringspotential kring: bristfällig projektering av vertikala fogbredder, felaktig montering eller avsaknad av TDV-öppningar, risk för inläckage via TDV-rör om tryckutjämning i vägg är bristfällig med mera.

Projekt 13903 Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader

Praktisk vägledning för att minska klimatpåverkan i byggprojekt med fem insatser för klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder. Att arbeta med lärande och erfarenhetsåterföring inom organisationen och mellan projekt är en strategi för att ändå åstadkomma förbättringar ur längre perspektiv. Genom de fem insatserna beskriver vägledningen ett sådant arbetssätt, inom och mellan projekt.

Projekt 13914 BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden är en enkel och illustrativ anvisning för att höja kvalitén på modeller så att dessa kan nyttjas i anbudsskedet som en del av förfrågningsunderlag. Projektet omfattar tre olika material: beslutsunderlag, beställarstöd och anvisning.

Projekt 14001 BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- och underhållsdokumentation

Projektet är till för att öka kunskapen kring tillämpbar systematik som underlättar kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift och underhålls-dokumentation i branschen. Vidare att informera om dessa standarder samt att utvärdera och föreslå på viket sätt de kan bidra till utvecklingen av en gemensam svensk kravställningsstandard.

Projekt 13564 Minimering av markvibrering vid vibrodrivning av spont – praktiska råd

Praktisk ”gör-så-här-lista” om än i ett avancerat ämne. I rapporten presenteras ett verktyg som kan användas för att prognostisera vibrationsnivåer och dess avtagande med avståndet. Vid osäkerhet rörande risken för problem med markvibrationer rekommenderas provspontning, både för att undersöka drivbarheten och uppkomsten av markvibrationer.

Projekt 13694 Utvärdering av tätningskomponent korrosionsskydd bergbultar

Det här projektet har utvecklat ett pappershölje fyllt med en tillräcklig mängd krympfri cementbaserad pasta som ska användas som korrosionsskydd mellan berg eller sprutbetong och den kupolformade brickans baksida, vid installation av bergbultar. Ett paradigmskifte om det införs på bred front, enligt SBUF:s utskott.

Projekt 13877 Vägledning – hållbar projektering av nya och återbrukade stålkonstruktioner

Hur återanvänder man stålkonstruktioner och sänker klimatavtrycket? Vanliga stålkonstruktioner brukar vara lågt utnyttjade och kan optimeras med hänsyn till sin klimatpåverkan relativt enkelt. En lämplig strategi för att minska klimatpåverkan hos en ny konstruktion är: Anpassa profilen till funktionen. Sikta på en utnyttjandegrad större än 80 procent. Använd höghållfast stål om det är lämpligt. Om styvhet eller instabilitet är avgörande överväg extra stagning eller andra inspänningsförhållande.

Projekt 13902 Materialinventering vid rivning – hur fungerar kunskapsöverföringen?

Cirkulära modeller är en nödvändighet. Rapporten visar att det finns ett samband mellan främst tre faktorer för att uppnå hållbar demonterings- eller rivningsprocess, där materialinventeringen är en viktig pusselbit. De faktorerna är tid, ambition och kommunikation.

Projekt 13683 Hybridarmering för optimering av livslängd och livscykelkostnad

En mycket praktisk handledning om armering för framtida hållbarhet. Hybridarmerade konstruktioner ger en mer ekonomisk och hållbar lösning i kloridhaltiga miljöer genom dess ökade livslängd jämfört med traditionellt armerade betongkonstruktioner. Slutsatsen förstärker och bekräftar de tidigare positiva resultaten om användning av hybridarmerade konstruktioner i kloridhaltiga miljöer, enligt projektet.

Projekt 13784 En jämställd byggprocess

En implementerbar färdplan för entreprenörer och beställare i byggbranschen för en mer jämställd byggbransch med fler kvinnor. Ett antal nyckelfaktorer och problem presenteras i rapporten med förslag på och material för aktiva åtgärder, inklusive inspirationsexempel och handlingsplan, för att arbeta mer jämställt inom företaget och på byggarbetsplatsen.

Vi finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för utvecklings- eller forskningsprojekt från Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

Sök finansiering