Artikel Minimera markvibrationer vid vibrodrivning av spont

Publicerad

Praktiska råd för att minimera uppkomsten av markvibrationer vid vibrodrivning av spont.
Det är viktigt att minimera storleken på uppkomna vibrationer samt tiden som vibrationerna pågår, varför råden fokuserar på endera eller båda av dessa. Samtliga presenterade råd finns mer utförligt beskrivna under kapitel 5 och 6 i rapporten.
Det är viktigt att minimera storleken på uppkomna vibrationer samt tiden som vibrationerna pågår, varför råden fokuserar på endera eller båda av dessa. Samtliga presenterade råd finns mer utförligt beskrivna under kapitel 5 och 6 i rapporten.

Gör så här för att minimera markvibrationer vid vibrodrivning av spont:

  • Förborra genom, alternativt ta bort, fyllning som innehåller hinder eller består av riktigt fast material då vibrationerna i marken tenderar att öka då spontfoten penetrerar ett fastare jordlager eller stöter på hinder.
  • Driv med så högt excentriskt moment som möjligt. Ett högre excentriskt moment resulterar i både högre neddrivningshastighet och lägre uppmätta vibrationsnivåer.
  • Driv med så hög frekvens som möjligt för att minimera risken för resonansproblem i jord och närliggande konstruktioner.
  • Använd en så kallad resonansfri vibrator, där möjlighet finns att reglera det excentriska momentet i samband med uppstart och avstängning av maskinen.
  • Minimera friktion i spontlåsen. Spontlås ska vara rena och i god kondition samtidigt som operatören ska vara noggrann med lutning och vinkel på spontplankan i relation till redan installerad spontplanka.
  • Vid användning av grävmaskinsmonterad vibrator försök att greppa från toppen av plankan i så stor utsträckning som möjligt.
  • Undvik att driva spont in i fast morän eller mot berg mer än nödvändigt då maximala vibrationsnivåer ofta uppstår då spontfoten ska penetrera ett fastare jordlager.
  • Efterslagning av spont med fallhejare bör minimeras då det tenderar att ge upphov till vibrationer såväl som skador på sponten.
  • En erfaren och kunnig operatör, som har vana av den aktuella maskinen, har större chans att få ner sponten på ett skonsamt och effektivt sätt.
  • Vid riktigt känsliga förhållanden och stora konsekvenser vid överskridande av gränsvärden för vibrationer; välj installation med borrning eller pressning.

Vidare så visar samtliga fältförsök att markvibrationerna avtar snabbt med avståndet från spontlinjen.

I rapporten presenteras ett verktyg som kan användas för att prognostisera vibrationsnivåer och dess avtagande med avståndet. Vid osäkerhet rörande risken för problem med markvibrationer rekommenderas provspontning, både för att undersöka drivbarheten och uppkomsten av markvibrationer.

I de fall då en provspontning inte är möjlig men då risken för vibrationsproblem är överhängande rekommenderas realtidsmätningar där maskinoperatören kan se uppkomna vibrationer i realtid och utifrån det anpassa installationen för att erhålla lägsta möjliga vibrationspåverkan.


Kontakt