Projekt 13914 Avslutat BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden är en enkel och illustrativ anvisning för att höja kvalitén på modeller så att dessa kan nyttjas i anbudsskedet som en del av förfrågningsunderlag. Antalet gånger en modell byggs upp på nytt i ett projekt varierar men ofta kan det handla om 5 gånger istället för att en och samma modell används och förädlas/anpassas genom ett projekts olika skeden.

Projektet omfattar tre olika material: beslutsunderlag, beställarstöd och anvisning. Materialen är framtagna för att ge olika parter som beställare, projektör och entreprenör en gemensam målbild för detaljeringsnivå på modellering.

Beslutsunderlag: Riktar sig till beslutsfattare på beställarsidan och beskriver i stora drag varför beställare bör hänvisa till anvisningen i sina projekt.

Beställarstöd: Riktar sig till beställarens projektledare och beskriver kortfattat de steg som krävs för att tillämpa anvisningen i sina projekt.

Anvisning: Riktar sig till projektörer samt utgör projektets huvuddokument och beskriver grundläggande modelleringskrav.

Det underlättar för de parterna beställare, projektör och entreprenör att arbeta mot en gemensam målbild. Vald detaljeringsnivå i anvisningen är utformad i arbetsgruppen med tanke på vart den breda massan i byggbranschen befinner sig i dagsläget och tanken är att anvisningen kommer att utvecklas framöver.

https://beast.se/standarder/beast-bim/

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare