Artikel Färdplan för jämställd byggprocess

Publicerad

Ökad jämställdhet bidrar till branschens innovationsförmåga och arbetssätt.
En jämställd och inkluderande byggarbetsplats är nyckeln för att attrahera arbetskraft till byggbranschen.
En jämställd och inkluderande byggarbetsplats är nyckeln för att attrahera arbetskraft till byggbranschen.
Det finns mycket att vinna på att bli mer jämställd. Ökad jämställdhet bidrar till branschens innovationsförmåga och arbetssätt bland annat. Att kvinnor och unga dras till branschen är viktigt även för kompetensförsörjning.

ByggDialog, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Chalmers har tagit fram en användbar färdplan för att förverkliga jämställdhetsarbete. Studien har genomförts utifrån en kunskapsinventering, omvärldsanalys, djupintervjuer, workshops med yrkesarbetare, plastledning och projektchefer hos entreprenörer och workshops med projektledare och upphandlare.

Projektet har kartlagt vilka hinder och möjligheter som finns att bedriva effektivt jämställdhetsarbete på en byggarbetsplats och samtidigt nå underentreprenörer. De har också undersökt hur beställare kan kravställa effektivt för ökade jämställdhetsinsatser hos byggentreprenörer.

Styrning – effektivt jämställdhetsarbete är en ledningsfråga som kräver strategiska beslut från ledning.

Kompetens – Jämställdhetsarbete kräver grundläggande kunskaper om normer, maktstrukturer och machokultur. Gå från att tycka och tro till att kunna och veta.

Norm – aktivt arbete med normer byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet. Det finns många metoder och verktyg för att bryta machokulturen och omformulera byggarbetarnormen: alla ska få vara sig själva men inte på bekostnad av andra.

Agera – Jämställdhetsarbete är inte det som sker någon annanstans utan organisationer, grupper och individer behöver ta ansvar och agera. Ansvar innebär att våga se problemen, ta initiativ för inkludering och stå upp mot oönskat beteende. 

Ställ krav – kontraktet är en central del i byggbranschen och kravställning är ett effektivt verktyg för att påverka entreprenörer att arbeta för en mer jämställd byggprocess. Med krav på aktiva åtgärder, dokumentation och uppföljning injiceras förändring till ökad jämställdhet men beställaren behöver också stötta leverantören i utvecklingen. Diskrimineringslagen är tydlig och konkret och att ställa krav utifrån jämställdhet är en möjlighet med många fördelar. 

Jämställdhetsarbete är ett långsiktigt förändringsarbete som består av många myrsteg och små framsteg snarare än snabba gigantiska förbättringar. Även små insatser skapar ringar på vattnet. Det gäller att ha respekt för att jämställdhetsarbete skapar motstånd. Men alla små steg tillsammans leder till stora förändringar.


Kontakt