Artikel Återbrukade stålkomponenter överlägsna

Publicerad

Minska klimatpåverkan från stålkonstruktioner - återbrukade komponenter ger noll klimatpåverkan.
Stål är ett material med egenskaper som gör det fördelaktigt för tillämpning i bärande konstruktioner. Tillverkningen av stålkomponenter genererar dock relativt stora utsläpp av koldioxid. Enligt generiska data från den internationella branschorganisationen World Steel Association kan mängden utsläpp variera i storleksordningen 1,5 – 3 kg koldioxid per kg stål beroende på om stålet är tillverkat i en skrotbaserad eller i en malmbaserad process.
Stål är ett material med egenskaper som gör det fördelaktigt för tillämpning i bärande konstruktioner. Tillverkningen av stålkomponenter genererar dock relativt stora utsläpp av koldioxid. Enligt generiska data från den internationella branschorganisationen World Steel Association kan mängden utsläpp variera i storleksordningen 1,5 – 3 kg koldioxid per kg stål beroende på om stålet är tillverkat i en skrotbaserad eller i en malmbaserad process.

I det här projektet har Skanska låtit utveckla verktyg för att styra koldioxidbelastningen från en stålkonstruktion, beroende på val under projekterings- och inköpsprocessen, och belyser hur olika val under projekterings- och inköpsprocessen påverkar koldioxidbelastningen från en stålkonstruktion.

Projektera för mindre klimatpåverkan

Vanliga stålkonstruktioner brukar vara lågt utnyttjade och kan optimeras med hänsyn till sin klimatpåverkan relativt enkelt. En lämplig strategi för att minska klimatpåverkan hos en ny konstruktion är:

  • Anpassa profilen till funktionen
  • Sikta på en utnyttjandegrad större än 80 procent
  • Använd höghållfast stål om det är lämpligt
  • Om styvhet eller instabilitet är avgörande överväg extra stagning eller andra inspänningsförhållanden
Använd höghållfast stål där det gör nytta

Tryckta pelare har störst potential för viktbesparingar genom användning av höghållfast stål.

  • Våningshög VKR från S355 till S460: upp till 20 procent, minst 15 procent för laster över 2 MN
  • Våningshög KKR från S355 till S420: upp till 20% beroende av lasten
  • Våningshög KKR i S420 kan vara bättre än VKR i S355: upp till 20 procent vid stora laster
  • HEA med sidostagning, från S355 till S460: 10 till 30 procent vid laster över 500 kN

Hög hållfasthet är ingen fördel för fritt upplagda balkar. Vid tvåstödsbalk krävs stora laster och vissa spännviddsintervall för att kunna dra nytta av S460.

Återbrukat stål är överlägset

Om konstruktionen inte är utmattningsbelastad, kan återbrukade komponenter användas. Deras klimatpåverkan kan betraktas som noll. Ersätt dock inte en ny komponent med en större begagnad om viktskillnaden överstiger 50 procent.

Anpassa de allmänna föreskrifterna för att underlätta användning av återbrukat stål i icke utmattningsbelastade konstruktioner.

Smart verktyg

Ett digitalt hjälpmedel i Excel har utvecklats för att utvärdera hur olika profilval inverkar på en stålstommes klimatpåverkan. Du hittar det på prodevelopment.se.

Bakgrund

Stål är ett material med egenskaper som gör det fördelaktigt för tillämpning i bärande konstruktioner. Tillverkningen av stålkomponenter genererar dock relativt stora utsläpp av koldioxid.

Enligt generiska data från den internationella branschorganisationen World Steel Association kan mängden utsläpp variera i storleksordningen 1,5 – 3 kg koldioxid per kg stål beroende på om stålet är tillverkat i en skrotbaserad eller i en malmbaserad process. 


Kontakt