3. Pågående projekt

Projektets Tidplan

Projektet drivs inom en i förväg fastslagen tidsram angiven i ansökan. Projektstart räknas från datumet för SBUF:s beslut som meddelas till ansökanden via ansökningssystemet. Projektet kan ju ha startat tidigare internt av olika anledningar men ur SBUF:s perspektiv är projektstartsdatum beslutsdatumet.

Om det sker större förändringar av tidplanen eller projektplaneringen under projektets gång, eller om projektet avbryts, ska ni anmäla detta till SBUF så snart som möjligt.

Förlängning av projekttid är endast möjlig om synnerliga skäl föreligger. 

Kontakta SBUF

Projektets Ekonomi

Det är viktigt att hålla koll på projektets ekonomi och nyttjade resurser under hela projekttiden.

Fram till slutrapporteringen godkänts kan 70% av projektets resurser faktureras. 30% av projektets finansiering kvarhålls tills slutrapportering genomförd och godkänts av styrelse.

Faktureringsadresser post och e-post

Projektets Status & rapportering

Projektparterna och de kontaktpersoner ansökan anmält kan meddela och kommunicera med SBUF i projektsystemet under Mina sidor förutsatt att man är inloggad. Här syns aktuell information och status för rekvirerat bidrag och här lämnar in slutrapporten digitalt.

Om slutrapportering Mina sidor