2. Beslut om bidrag

SBUF:s styrelse tar beslut om bidrag baserat på utskottens rekommendationer och varje ansökan diskuteras först i ett eller flera utskott. Beslutsgången och vilka utskott som involveras beror på typen av projekt och vilket eller vilka ämnen projektet berör.

Ansökan om bidrag till utvecklings­projekt

En ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt behandlas i de berörda utskotten: byggutskottet, installationsutskottet och anläggningsutskottet. Utskotten antingen avstyrker eller rekommenderar bidrag för ansökan till styrelsen tillsammans med kommentar om varför. SBUF ger alltid ansökanden motivering till styrelsens beslut. 

Ansökan om bidrag till forsknings­projekt

En ansökan om bidrag till ett forskningsprojekt behandlas först i berörda branschutskott: byggutskottet, anläggningsutskottet och installationsutskottet. Branschutskottens uppgift är att bedöma projektets branschnytta utan att ta hänsyn till projektets budget, forskningsfrågor, vetenskaplig kvalitet etcetera.

Branschutskotten gör en prioritering från 1 (högst prioriterat ur branschnyttoperspektiv) till 3 (lägst prioriterat). Därefter går ansökan vidare till forskningsutskottet. Baserat på branschutskottens bedömning av branschnyttan, och i kombination med forskningsutskottets egen bedömning av projektets relevans, vetenskaplig kvalitet, handledningskapacitet, forskningsmiljö, budget etcetera kan utskottet antingen avstyrka eller rekommendera bidrag till ansökan.

Styrelsen beviljar bidrag

Slutligen går ansökan vidare till styrelsen som antingen avslår eller beviljar bidrag till ansökan. Styrelsen fastställer också de förutsättningar som gäller för bidraget, baserat på utskottens rekommendationer.

Avslag

Om styrelsen har avslagit ansökan men gjort bedömningen att projektidén är intressant kan styrelsen uppmana sökanden att återkomma med en ny ansökan. SBUF lämnar då kommentarer om hur man anser att ansökan kan modifieras och vidareutvecklas.

Bransch­förankring

Nyttan för företagen och branschen som helhet är avgörande vid bedömningen av ansökningar om projektbidrag. SBUF har en bred förankring bland de anslutna bygg- och installationsföretagen och projekten som får stöd ger resultat som kan omsättas i det dagliga arbetet i företagen.

Det är viktigt att projekt som finaniseras av SBUF är "branschgemensamma". I begreppet ligger att inget enskilt företag direkt ska gynnas av att genomföra ett SBUF-projekt. Nyttan för det företag som genomför projektet är att betrakta som "indirekt".

En annan konsekvens av att kraven på projekten är branschgemensamma är att alla slutrapporter ska vara fritt tillgängliga för digital nedladdning från SBUF:s webbplats. Ett resultat som kommer fram ur SBUF-finaniserade projekt ska komma branschen till godo.

SBUF kommunicerar alla resultaten på webbplats, i nyhetsbrev, till uppdragsorganisationerna och i sociala medier och projektorganisationen för respektive projekt förutsätts kommunicera i sina kanaler.