Tema & trender Bygg kompetens

En serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt och din organisations sätt att arbeta. 

Explainer En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens är en gemensam satsning av SBUF, Smart Built Environment och InfraSweden. Satsningen omfattar en serie webbseminarier med  resultat och kunskap riktad till dig som vill utvecklas inom hållbart samhällsbyggande.

Kunskaper Lärdomar från webbinarierna?

Några av de gemensamma punkterna som tydliggörs vid de olika webbinarierna,  oavsett ämne:

  • Forskning och utveckling sker stegvis, från första rön till större områden, från akademi till företag och vice verca
  • Tänk stort - börja smått! Våga! testa mindre implementering. 
  • Gemensam målbild, dela kunskap, samverkan i branschen avgörande för utvecklingen framåt. 

Film Bygg kompetens – ny forskning om klimatförbättrad betong

Det finns mycket att lyfta om våra nya klimatsmarta material. De bästa resultaten bygger ofta vidare på forskning som har skett under längre tid, och som i kombination med nya metoder, kan skapa riktigt bra innovationer. Så är fallet med klimatförbättrad betong. Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck men med samma höga, och ibland till och med högre, kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong. På Bygg kompetens lyfter vi detta tunga material, och visar på dess stora potential!

Se filmen

Film Så kan du använda dig av AI

Hur ska vi samarbeta med våra nya artificiellt intelligenta kollegor? Hur förändrar AI våra arbetsplatser, och våra arbetsuppgifter? Kan AI-tekniken hjälpa oss med utvecklingen inom till exempel konstruktion och säkerhet? I filmen får du del av praktiska exempel där AI är en del av utvecklingen framåt.

Se filmen

Film Omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

För att kunna hantera de arbetsmiljörisker som kan uppstå på en byggarbetsplats måste alla som är involverade i ett byggprojekt bidra utifrån sin roll. Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Här presenteras resultat som visar hur forskning och modern teknik kan ge säkrare arbetsmetoder och rätt utrustning som förebygger risker. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.

Se filmen

Film System för omställning

För att nå hållbarhetsmålen måste vi jobba tillsammans och kraftsamla. I samhällsbyggnadssektorn behöver vi både vägvisare och praktiskt hantverk för att nå en systemomställning med bred samhällsrelevans. Under Bygg kompetens lyfter vi nu strategier och praktiska exempel med hög ambitionsnivå. Var med och bygg din kompetens om hur vi ser till att systemen ställs om!

Se filmen

Film Bygg kompetens – innan vägen rasar

Förändrad markanvändning, exploatering och nya klimatförhållanden påverkar risken för slitage och ras. Det gäller både för marken, under och kring byggnader, och för infrastrukturlösningar. Med ny teknik, moderna material och ökade kontroller går det att göra mycket förebyggande arbete. Bygg din kompetens om hur du förutser, och förebygger ras!

Se filmen

Film Bygg i biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för människor, växter och djur. När vi bygger lånar vi naturliga miljöer och använder dem i människornas syften. Hur gör vi då för att bevara och berika naturen samtidigt som vi bygger nytt, bygger om och låter materialen cirkulera? Bygg din kompetens om biologisk mångfald!

Se filmen

Film Agenda (snart) 2030

Vi har 7 år kvar till 2030, och hur ligger vi till? Har vi lösningarna, innovationerna och metoderna på plats för att nå målen som Agenda 2030 siktar på?

Se filmen

Film Internationell utblick

Har du koll på bygg-trender i Norden, Europa och resten av världen? På Bygg kompetens gör vi en utblick och bjuder på inspiration genom flera spännande exempel.

Se filmen

Film Krislägen, regler och kommunikation

Hur skyddar vi oss mot kriser? Och vad gör vi för att förebygga en kris? Hur kommunicerar vi rätt budskap vid rätt tillfälle? Hur är relationen mellan arbetsgivarens ansvar och det personliga ansvaret? Kan digitalisering stötta oss i våra beslut och förbättra arbetsmiljön ur ett krisperspektiv?

Se filmen

Film Värdet av intelligent drift och förvaltning

Hur får vi till ett ”smart” underhåll av fastigheter och infrastruktur? Hur kan vi hålla dokumentationen uppdaterad mellan överlämningarna i processen? Vilka värden skapar digital förvaltning av byggnader, och vilka krav ska vi i olika instanser ställa? I detta avsnitt av Bygg kompetens visar vi exempel på hur vi nyttjar digitala metoder i drift och förvaltning.

Se filmen

Film Kvalitetssäkra data, till vems nytta?

Har du hört uttrycket om att "data är det nya guldet" i relation till samhällsbyggande? Det låter självklart, men är det verkligen så enkelt? Hur säkerställer vi att rätt data finns på rätt plats för rätt aktör? Och hur ser vi till att informationen inte hamnar i orätta händer?

Se filmen

Film Vi måste återbruka och bruka fakta bättre

Hur arbetar vi för att säkra sektorns hållbarhet, över tid? Hur hanterar vi metoder och material, cirkulärt? Se en film med fokus på livscykelperspektiv.

Se filmen

Film AI och digitala tvillingar

Är du nyfiken på hur vi kan jobba med våra nya digitala arbetskamrater? Hur kan AI avlasta, utveckla våra arbetsmetoder och göra arbetsplatsen säkrare? Hur hjälper den digitala modellen oss att hålla koll på bygget, och hur får vi nytta av den i förvaltningen?

Se filmen
Digitalisering i hjärna

Film Hur jobbar vi med innovation?

Här ställer vi oss frågan om vi har några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och våra sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Se filmen

Film Låt algoritmerna göra jobbet

De där små koderna som letar och retar upp dig kan också vara ytterst värdefulla. Samhällsbyggandet kan ta stora utvecklingskliv med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). 

Se filmen

Film Perspektiv för hela cykeln

Upphandling är ett av verktygen för hållbart byggande, men hur får rätt aktör rätt kunskap? Vilka krav ska vi ställa, och hur blir vi riktigt bra beställare? Och hur kan vi arbeta med befintliga material och bruka, och återbruka, dem på bättre sätt? Vi sätter fokus på cirkularitet och resultat med samhällsbyggandets livscykel i fokus.

Se filmen

Film Aktuell forskning om energi och klimat

I filmen får du del av en omvärldsanalys som visar hur vi kan arbeta med upphandling som främjar innovation för att nå hållbarhetsmålen. Du hör från aktuella projektresultat om hur byggherrar och fastighetsägare på ett tryggt sätt kan anta en klimatbudget för byggnadsverk. Du får ett genomdrag av hur InfraSweden låter energi- och klimatfrågor ta en framträdande plats i programmet, inte minst genom en spännande innovationstävling.

Se filmen

Film Management, nya roller och förändrad ledning

Du möter projekt som har fokus på nya processer, organisation och ledarskap. Här finns exempel på hur vi får effektivare processer, nya ekosystem och roller. Här syns hur ökad kompetens och digitalisering ger smartare relationer mellan beställare och entreprenör.

Se filmen

Film Låt materialen tala

Vi behöver lära känna våra byggmaterial för att behandla dem rätt. Med ökad kunskap om innehåll och funktion växer chanserna för hållbar hantering från upphandling och byggskede, till förvaltning och återanvändning. Låt materialen berätta om sig själva.

Se filmen

Film Hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

Vi visar gärna upp, och är stolta över, resultaten i byggsektorns digitala projekt. Men hur relaterar de till den internationella utvecklingen? Och vilka områden inom digitalisering måste vi satsa på?

Se filmen

Film En säker arbetsmiljö för alla

Hur vet du att din arbetsplats är en säker miljö för dig och dina kollegor? Trygghet handlar både om att undvika olyckor och att ge alla samma förutsättningar på arbetsplatsen. Här möter du projektresultat som hanterar säkerhet.

Se filmen

Film Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Hur kan vi dra nytta av nya tekniker när vi arbetar? Hur ökar robotiseringen säkerhet, kontroll och hållbarhet? Hur interagerar vi i relationen mellan människa och maskin?

Se filmen

Film Resiliens för en värld i förändring

Hur hanterar samhällsbyggandet ett förändrat klimat? Hur beräknar vi skyfall, värmeböljor och extrem kyla? Kan vi bygga anpassat för översvämningar, och hur underhåller vi infrastruktur i relation till väder?

Se filmen