Projekt 14001 Avslutat BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet är till för att öka kunskapen kring tillämpbar systematik som underlättar kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift och underhållsdokumentation i branschen.Vidare att informera om dessa standarder samt att utvärdera och föreslå på viket sätt de kan bidra till utvecklingen av en gemensam svensk kravställningsstandard.
Vid genomförandet av projektet som i huvudsak utförts av en mindre arbetsgrupp så identifierades att det i den norska standarden finns ett centralt dokument som klassificerar upp en byggnad, dess innehåll och omgivning enligt en byggdelstabell. Till den tabellen kopplas krav på informationsleveranser på en generell nivå. Sammanfattningsvis har arbetsgruppen för att utveckla en effektiv kravställning kring drift och skötseldokumentation identifierat, utvärderat och kommunicerat ett antal relevanta standarder för fortsatt tillämpning i utvecklingsarbetet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare