Finansering & arbetssätt

Vem kan söka bidrag

De företag som kan söka projektbidrag hos SBUF är företagen anslutna till Byggföretagen och Installatörsföretagen och de fem medlemsorganisationerna.

Budgetramarna för respektive utskott är kopplade till storlek på inbetalda avgifter. Den totala budgeten och beloppen för utskottens budgetramar fastställs av styrelsen och uppdragsgivarna en gång om året vid höstmötet.

Hur fördelningen ska göras vid ansökningarna bestäms av styrelsen och enligt rekommendationerna från utskotten. 

Läs mer

SBUF-fondens finansiering

SBUF:s verksamhet finansieras genom avgifter från företagen, baserat på antalet årsanställda inom kollektivavtalsområdet. SBUF disponerar cirka 70 miljoner kronor om året (2023) för branschinriktad forskning och utveckling.

Varje SBUF-finansierat projekt bekostas också till en del av de företag som driver projekten. Detta sker genom så kallade egeninsatser det vill säga arbetsinsatser direkt i projektet eller via deltagare i referensgrupp, tillhandahållande av testplatser och material etcetera.

Den slutliga finansieringslösningen varierar mycket beroende av projektets innehåll. Sett över en lång tidsperiod brukar en tredjedel av finansieringen komma från SBUF, en tredjedel från deltagande företag i form av egeninsatser och sista tredjedelen från externa medfinansiärer.

Medfinansiärer välkomnas

SBUF ser gärna att externa finansiärer är med och samfinansierar projekt. Det kan vara ni som är arkitekter, teknikkonsulter, byggherrar, fastighetsägare, materialtillverkare med flera. Samfinansieringen har ett värde utöver det rent finansiella. Genom att fler aktörer från byggprocessen deltar så är möjligheterna till praktiskt tillämpning är goda.

Genom att SBUF aktivt verkar för att samfinansiera projekt med anslagsgivare som FormasVinnova och de statliga innovationsprogrammen kan avsevärda belopp ställas till förfogande för forskning och utveckling i byggbranschen. 

Beslutsgång Ansökan om bidrag

Beslutsgång Slutrapportering

Verksamhet Organisation