4. Skriva slutrapport

Projektets resultat ska redovisas i en slutrapport. Här finner du vägledning och mallar för att ta fram projektets slutrapport.

Generella förutsättningar

Detta behöver slutrapporten uppfylla och innehålla.

Uppfyll följande:

Slutrapporten ska generellt uppfylla följande:

 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond ska omnämnas som (del)finansiär till projektet
 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds försättssida för rapporter ska användas (du ser tydligt var du lägger in titel, egna logotyper etcetera)
 • Slutrapporten ska vara skriven på svenska (ok med bilagor på engelska)
 • Slutrapporten ska innehålla en sammanfattning - tänk på att ta med slutsatserna
 • För avhandlingar behövs en svensk sammanfattning på max 8 A4-sidor som även den innehåller punkt 1–4

Omfattning

Slutrapporten ska omfatta:

 • förstasida
 • förord
 • sammanfattning
 • innehållsförteckning
 • huvudtext med bland annat bakgrund, syfte, metodik, utförda undersökningar
 • slutsatser
 • litteraturförteckning
 • eventuella bilagor

Särskilda fall

 • Förstudierapport: projekt som är förstudier till större projekt brukar rapporteras som en fyllig projektansökan för huvudprojektet
 • Kortrapport: mindre utvecklingsprojekt, kan avrapporteras på ett par A4-sidor

Vägledning

Här finns information om hur du utformar slutrapportens olika avsnitt på ett lättläst och strukturerat sätt. Under "förstasida" ser du hur du använder mallen för försättsbladet.

Använd SBUF:s försättsblad - där kan du lägga in det som förstasidan ska omfatta:

 • slutrapportens projektnummer och titel 
 • författare, du kan skriva in flera
 • företag (medelsförvaltaren dvs huvudbeställaren) 
 • datum och årtal för rapporten
 • logotyper för projektets samverkande organisationer, du kan lägga in flera och du kan ta bort platshållarna 
  • ta bort: ställ dig på platsen, bilden och tryck delete
  • lägg till: 

 

Slutrapportens titel bör:

 • vara kort och effektiv i rak ordföljd och spegla ansökans titel (annars kan det vara svårt att hitta kopplingar över tid) 
 • gärna delas på kortare huvudtitel med förklarande undertitel

Slutrapportens förord:

 • är skilt från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • anger vilka som medverkat i projektet
 • reder ut vem eller vilka som är huvudförfattare
 • tackar dem som tackas bör, till exempel finansiärerna och de företag som stöttat projektet
 • dateras, med år och månad
 • innehåller inte någon sammanfattning av projektet
 • är kortare än en A4-sida

 • ska finnas i varje slutrapport 
 • är skild från huvudtexten och saknar kapitelnummer
 • ligger före huvudtexten
 • är sällan längre än 1,5 A4-sida
 • innehåller kortversioner av slutrapportens text om bakgrund, syfte, genomförande och främst resultat och slutsatser
 • ska verkligen kunna läsas fristående och därför inte vara diffus eller hänvisa runt till huvudtexten eller andra skrifter
 • finns alltid på svenska oavsett rapportspråket
 • kompletteras ibland med en engelsk summary

 • ryms på en A4-sida för överskådlighetens skull
 • omfattar vanligen högst nio numrerade kapitel
 • anger avsnitt inom kapitlen, oftast numrerade typ "4.2"
 • avslutas med nummer och namn på eventuella bilagor, som sidnumreras för sig, så att läsaren inte förväxlar huvudtextens sidnummer med bilagornas, t ex kan sida 3 i bilaga 2 ges numret "B2:3"

Skapa bra läslighet i huvudtexten genom att:

 • ha en genomtänkt struktur med rubriker och underrubriker
 • undvik alltför förminskad text
 • undvik alltför stor text 
 • undvik långa kursiverade textavsnitt
 • utnyttja figurer och bilder
 • ha tydliga hänvisningar till referenser i litteraturförteckningen
 • ha tydliga hänvisningar till bilagor

 • bör alltid hänvisas till i texten
 • ges alltid ett figurnummer och en förklarande figurtext
 • läggs in där de hör hemma i texten, det vill säga löpande

Ska beskrivas i huvudtexten med:

 • val av tillvägagångssätt
 • principer för urval av objekt, provkroppar, intervjupersoner etcetera
 • hur försök, intervjuer och arbetsmoment har genomförts och hur resultaten eller svaren utnyttjats i arbetet
 • antal försök, provkroppar, intervjuer eller enkäter
 • något om det faktiska tidsschemat för arbetet i projektet

 • sammanfattar kort och koncist de resultat och slutsatser som projektet har lett till
 • är sällan längre än två A4-sidor
 • utgör oftast det viktigaste för sammanfattningen och för den korta informationstext SBUF önskar för kommunikation och spridning

 • saknar kapitelnummer
 • hänvisas till för referenser (skrifter, artiklar, hemsidor etc) som används i huvudtexten
 • skall vara så tydlig att läsaren lätt kan beställa fram det som författaren hänvisar till (inte bara "SCB" utan mera som "Mårtensson, B och Nilstun, T (1988). Praktisk vetenskapsteori. Studentlitteratur. Lund.")

Hämta SBUF Rapportmall

Nedladdningsbar Word-mall

Hämta SBUF Försättsblad

Nedladdningsbar Word-mall

Hämta SBUF Logotyp

Logotyper i olika format finns tillgängliga i vårt pressrum.

Bra att veta Måste jag använda SBUF:s rapportmall?

Nej, den är inte obligatorisk. Huvudsaken är att slutrapporten innehåller information enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds anvisningar.

Fördelen med SBUF:s mall är att den innehåller rubriker och vägledning som leder till en komplett och tydlig slutrapport.

Rapporter och avhandlingar kan utformas med lärosätesspecifika mallar.

Bra att veta Om avhandlingar

Rapporter och avhandlingar kan utformas med lärosätesspecifika mallar. Din akademiska avhandling är självfallet en resultatredovisning men SBUF önskar också att avhandlingen innehåller eller kompletteras med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Omfattningen bör vara 4–8 sidor.