6. Godkännande slutrapport

Beslutsprocessen bygger på att SBUF:s tidsgränser iakttas och att man utfört det ansökan beskrev som bidraget erhölls för. Använd ansökan och SBUF:s mall för projektbeskrivning

Utskotten läser alla slutrapporterna 

När kansliet har gjort en första kontroll av slutrapporten skickas den vidare till SBUF:s utskott. Slutrapporten behandlas i de berörda utskotten som antingen bordlägger, återremitterar eller godkänner slutrapporten.

Skälet till bordläggningen kan vara att utskottet behöver mer tid för inläsning eller  vill stämma av slutrapportens slutsatser med kollegor eller experter. Utskotten kan också välja att bordlägga för att återremittera och då anser utskottet att slutrapporten behöver kompletteras eller förtydligas av författaren. De ansökande meddelas om vad det är rapporten saknar på Mina sidor. 

Styrelsens godkännande

När utskottet har godkänt slutrapporten går den vidare till SBUF:s styrelse för godkännande.

Frågor & svar Vanliga frågor

Slutfakturan sänder du när slutrapporten är godkänd, vanligtvis efter nästkommande styrelsemöte. Besked om slutgodkännandet kommer via Mina sidor, projektsystemet. 

När projekt-, slutrapporten är godkänd publicerar kansliet den på SBUF:s webbplats. Vanligtvis någon dag eller två efter styrelsemötet och slutgodkännandet.

Ibland anser utskotten att något behöver förtydligas i slutrapporten och/eller att rapporten inte beskriver eller har med det resultat som utlovats i ansökan och som SBUF medgett bidrag för.

Då bordlägger utskotten rapporten och meddelar ansökanden (via Mina sidor och projektsystemet) om vilka uppdateringar SBUF förväntar sig och du får skicka in en ny rapport vid nästkommande ansöknings- rapporteringstillfälle. 

Det är projektägarna som ansvarar för att fakturera/rekvirera det bidrag som SBUF medgett. Ur SBUF:s allmänna villkor:

Eventuella bidragsmedel som inte har rekvirerats
inom 12 månader från att projektets
slutrapportering har godkänts av styrelsen
återförs till SBUF. 

Saker kan hända under projektets gång och vid större förändringar ska detta meddelas och godkännas av SBUF. 

Resultat Informationsspridning

Projektorganisationen ansvarar slutligen för att kommunicera resultatet i egna och utlovade kanaler och SBUF publicerar på webb och i arkiv för företagens och byggsektorns gemensamma branschnytta