Artikel Minska klimatpåverkan i byggprojekt

Publicerad

Vägledning för byggaktörers klimatarbete i nyproduktion.
Genom att beskriva fem insatser för klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder visar projektet hur man arbetar med klimateffektivt byggande.
Genom att beskriva fem insatser för klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder visar projektet hur man arbetar med klimateffektivt byggande.
Det här projektet har tagit fram en enkel och relevant Vägledning för att minska klimatpåverkan i byggprojekt. Genom att beskriva fem insatser för klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder visar projektet hur man arbetar med klimateffektivt byggande.

Insats 1: Förbered organisationen för projektens klimatarbete. Börja med sådana byggprojekt där klimatarbetet kan ge störst lärdomar och effekter. Det är viktigt att sätta klimatmål, se över kompetens- och resursbehov samt utse ansvariga som ska driva på klimatarbetet i projekten. Erfarenheter från tidigare projekt (se insats 5) bör ligga till grund för att ständigt förbättra detta arbete.

Insats 2: Planera och utför insamling av underlag. De dataunderlag man kommer behöva för klimatberäkning bör tidigt kartläggas och kommuniceras till interna och externa parter. Det är viktigt att tidigt kommunicera detta till kalkylingenjörer och underentreprenörer så att underlag blir tillräckligt transparenta och kan levereras i tid.

Insats 3: Beräkna projektens klimatpåverkan. Krav på klimatdata beroende på sammanhang bör uppmärksammas. Det är viktig att bevaka vilka slutsatser som kan dras tidigt av beräkningarna och om specifika produktval med tillhörande klimatdata kan få stor betydelse för det slutliga resultatet. Att arbeta ihop med någon som har vana att hantera beräkningsmässiga utmaningar såsom brist på optimala klimatdata, otydligheter som kan finnas i dataunderlag samt avgränsningsfrågor där det kan finnas tolkningsutrymme är av stor hjälp.

Insats 4: Utvärdera klimatpåverkan och förbättra projekten. Fokusera på de mest klimatbelastande delarna eller faserna i byggnationen så att man börjar belysa hur dessa delar skulle kunna utvecklas och åtgärdas. Detta kan man göra genom att utvärdera och jämföra klimateffekten av olika förbättringsåtgärder. Både när det gäller ändringar som är möjliga att implementera i det specifika projektet och för ändringar som kan vara aktuella i andra liknande projekt framöver.

Insats 5: Återför erfarenheter mellan projekt och aktörer. Samla lärdomar från projektet på ett sådant sätta att de kan föras vidare till kommande projekt. Personer och roller med avgörande betydelse för dessa frågor i andra projekt är en viktig målgrupp. Erfarenheterna kan tas in i det organisatoriska förarbetet (insats 1) som ständigt bör pågå i anslutning till nya projekt.

----------------

Skanska har sökt och fått delfinansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond för projektets genomförande. Rapporten är framtagen 2021 vid IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Insatserna baseras på erfarenheter från faktiska byggprojekt som arbetat med klimatberäkningar, klimatförbättrande åtgärder och erfarenhetsåterkoppling vid nyproduktion av byggnader, tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, och inom ramen för Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30).

Byggskedets klimatpåverkan överstiger ofta de målgränsvärden som är satta för ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30). Klimatberäkningsresultaten kommer dessutom ofta i ett så pass sent projektskede att det är svårt att göra omfattande förändringar och förbättringar i det enskilda byggprojektet.

Att arbeta med lärande och erfarenhetsåterföring inom organisationen och mellan projekt är en strategi för att ändå åstadkomma förbättringar ur längre perspektiv. Genom de fem insatserna nedan beskriver vi i vägledningen ett sådant arbetssätt, inom och mellan projekt.


Kontakt