Artikel Parkeringsdäck av trä

Publicerad

Specifikation och regelverk behövs för val av beläggningssystem och för att förhindra skador.
Parkeringshus i trä förväntas öka kraftigt i antal. Specifikation och regelverk behövs för att underlätta valet av lämpligt beläggningssystem och därmed förhindra onödiga och dyra skador på grund av okunskap och osäkerhet vid val och installation.
Parkeringshus i trä förväntas öka kraftigt i antal. Specifikation och regelverk behövs för att underlätta valet av lämpligt beläggningssystem och därmed förhindra onödiga och dyra skador på grund av okunskap och osäkerhet vid val och installation.

Den här rapporten behandlar beläggningssystem på träbjälklag i parkeringsgarage. Syftet har varit att ta fram underlag för hur ett beläggningssystem på parkeringsdäck av trä bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Resultat och erfarenheter från SBUF-projekt om beläggningssystem på P-däck av betong har utnyttjats.

En översiktsrapport har inledningsvis tagits fram i projektet. I denna bedöms att både bitumenbaserat beläggningssystem, härdplastbaserat system och system baserat på cement bör kunna fungera väl på trädäck i parkeringshus.

Vidhäftning har ingått som en viktig del i projektet. Erhållna resultat för härdplastbaserade system indikerar god vidhäftning till träunderlaget vid god träkvalitet. Vidhäftning för bitumenbaserade system verkar däremot mer osäker och mekanismerna kring detta behöver utredas genom mer omfattande studier.

Detaljlösningar skiljer sig en del beroende på typ av beläggningssystem. En rad förslag på lösningar har tagits fram.

Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av trä har tagits fram, baserat på motsvarande riktlinjer för beläggningssystem på betong. De båda riktlinjerna skiljer sig speciellt vad gäller underlag, vidhäftning och spricköverbryggande förmåga. De aktuella riktlinjerna kan behöva revideras på sikt.


Kontakt