B. Syfte

Syftet ska var väldefinierat, det vill säga formuleras så kortfattat och precist som möjligt och det är en stor fördel om man beskriver hur man har tänkt avgränsa projektet.

Viktigt att tänka på

Det ska tydligt framgå vad projektet går ut på, vad som är själva målsättningen för arbetet och därmed projektet och man ska också kunna avläsa:

  • Projektets anknytning till SBUF:s mål och inriktning om bransch- och företagsutveckling
  • Avgränsningarna – det vill säga om syftet tydligt beskriver vad man vill undersöka och inte
  • Vilken nytta som projektresultaten ska göra för byggbranschen
  • Vem/vilka som kan tänkas få nytta av resultaten

Viktigt att tänka igenom här – specificera bransch-, och teknikutveckling.

SBUF:s fokusområden

SBUF finns för att stötta forsknings- och utvecklingsinsatser som leder till ny kunskap, test och utveckling av befintlig, för att optimera resursanvändning. Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för utvecklingen och SBUF:s mål att bidra till.

Berör projektet ett eller flera av SBUF:s fokusområden?

Du kan med fördel ange i ansökan vad ditt/ert projekt kommer ta upp.