Följ checklistan för en bra projektbeskrivning

I checklistan ser du vilken formalia din ansökan ska innehålla. Punkterna är de samma som sedan utskotten kontrollerar och analyserar vid sin bedömning. Följ avsnitten A–H, där finns exempel på uppställning av tidplaner, budget etcetera. Tänk på att ha namnsatta och vidimerade referens- och arbetsgrupper och att använda SBUF:s timkostnad 850:-.

Steg för steg Så utformar du en bra projektbeskrivning

A. Bakgrund

Bakgrundsbeskrivningen ska innehålla kort historik om problemområdet och inledande ord, ge ett aktuellt läge om problemställningen som ert projekt avser att undersöka.

B. Syfte

För att SBUF ska kunna bedöma projektets betydelse för branschen är det viktigt att projektets syfte tydligt framgår i projektansökan. Av största vikt är att syftet är kopplat till bransch- och företagsnytta.

C. Genomförande

Genomförandebeskrivningen motiverar kostnaderna och resursbehovet och här är arbetsprogrammet, metodiken och tidplanen viktiga. De ska ta upp Aktiviteter, Tid och Resurser (A T R).

D. Tidplan

Tidplanen ska vara realistisk med en tydlig beskrivning av aktiviteter, undersökningar, arbete, dokumentation och alla möten tydligt inplanerade.

E. Organisation

Ett brett engagemang från flera företag och från flera kompetensområden i branschen ökar projektets branschnytta.

F. Slutrapportering

Slutrapporten är förstås mycket viktig för resultatspridningen och nyttiggörandet samt för tillgänglighet för branschen och det ska framgå i ansökan vad branschen kan vänta sig att få ta del av.

G. Kostnader

Kostnadsbudgeten ska vara tydligt uppdelad och det ska framgå hur och med vilka timkostnader ni räknar och den ska gärna följa genomförandets olika steg.

H. Finansering

Vanligtvis står sökande företag för en del av projektkostnaderna. Det är mycket bra att det i ansökan framgår att ni tänkt till ordentligt om dem som bidrar, om vem som är behovsägare.

När du är klar Lämna in ansökan

Projektbeskrivningen är en bilaga till ansökan. Bilagan i PDF-format laddas upp till ansökan i inloggat läge på Mina sidor.