Nomineringar Årets Innovation 2016

Årets Innovation 2016 utdelas 25 april 2017. Tre projekt har nominerats till utmärkelsen, ett projekt från vardera Bygg-, Anläggnings- respektive Installationsutskottet.

 

Byggutskottet: Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet, PSI Personlig säkerhets introduktion 

SBUF 13002

Projektledare: Johan Svedlund, Skanska Maskin AB

Sökande: Skanska Maskin AB

Samarbete: Swedish Rental Service AB (SRA), Arbetsmiljöverket, Byggnads, NCC, Peab, Sverige Byggindustrier och Skanska.

Genomfört: 2014– 2016

Information: Slutredovisningen utgörs av rapporten Säkerhetsblad för maskiner i bygg- och anläggningsindustrin, PSI-Guiden - din Personliga Säkerhets Introduktion, Leena Haabma Hintze, Swedish Rental Service, och Johan Svedlund, Skanska Maskin (18 sidor med bilagor).

Projektet har utmynnat i webbplatsen www.psi-guiden.se. Informationsspridning genom infobladet 15:02 PSI-guden Din personliga säkerhetsintroduktion.

Detta är den tredje och sista etappen i projektet Safety Leaflets, Säkerhetsblad för maskinsäkerhet, Skanska Maskin AB, tidigare etapper 12574 och 12749.

Projektet har getts arbetsnamnet PSI Personlig Säkerhets Introduktion. Projektets övergripande syfte är att strukturerat förkorta byggmaskiners bruksanvisningar och föreskrifter till produktspecifika säkerhetsblad PSI - en maskinintroduktion för slutanvändaren och ett underlag vid arbetsberedningen, för att förhindra olyckor och incidenter, ta fram underlag för arbetsinstruktioner och maskinutbildning samt bidra till ett mer rationellt byggande.

I denna etapp har informationen gjorts mer tillgänglig för målgrupper som normalt inte har möjlighet att hyra maskiner, främst elever och lärlingar på gymnasiets Bygglinje, HMS-ansvariga på byggföretag och organisationer, samt specialistbyggare med egna maskiner. Ett nytt gränssnitt har utvecklats som möjliggör nya sökningar i databasen som passar dessa användares behov. Databasens användarhantering har även byggts ut och getts högre säkerhet.

I de föregående etapperna har alla 125 PSI mallar tagits fram med länkning till produktdatabasen www.srakod.se. Produktspecifik PSI information, bruksanvisningar och bilder finns för cirka 1150 maskiner och ytterligare cirka 1000 produkter har generella typmallar. Företagen inom Swedish Rental bifogar PSI-blad med hyrmaskinerna, även den digitala versionen med QR-koder används.

 

Installationsutskottet: BIP Mängder

SBUF 13171

Projektledare: Carl-Erik Brohn

Sökande: Skanska Installation (numera Assemblin)

Samarbete: Skanska Installation, Bravida, Peab, NCC, Veidekke, Installatörsföretagen, BIM Alliance programgrupp, Svensk Ventilation, Sweco, Tyréns, WSP, ÅF med flera.

Genomfört: 2015-2016

Information: Slutredovisningen utgörs av slutrapporten "BIP Mängder", en systembeskrivning och en handledning, Carl-Erik Brohn et al.

Informationsspridning kommer att göras genom ett samlat, tryckt fyrsidigt infoblad, baserat på 15:32 och kompletterat med 13171. Syftet med infobladet är att ge en samlad orientering om BIP.

Syftet med SBUF-projektet ”BIP mängder” var att ge installatören, byggaren och andra aktörer vinster i form av enkel, flexibel och billig mängdavtagning från CAD-modeller.

Detta möjliggörs med en applikation på www.bipkoder.se som utnyttjar egenskapsbenämningar och beteckningar enligt BIP. Arbetsnamnet på applikationen är BIP Quantity Take Off (BIP QTO). Den tar emot IFC-filer från BIM-modellen genererar en mängdfil som kan öppnas i Excel för till exempel sortering, filtrering med mera. Excel-filer kan importeras i de flesta system som finns på marknaden för kalkyl, planering, inköp, förvaltning med mera. Applikationen kontrollerar och redovisar om det finns objekt som saknar BIP:s benämningar på egenskaper.

 

Anläggningsutskottet: Mekaniserad bergskrotning i små bergtunnlar 

SBUF 12970

Projektledare: Tommy Ellison, Besab AB                   

Sökande: Besab AB

Samarbete: NCC, SEKO, Arbetsmiljöverket, Göteborgs stad Förvaltningen för Kretslopp och vatten, TeliaSonera, Vimek, Brokk, Cidema, Nordsvets och N-mek.

Genomfört: 2014-2016

Information: Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mekaniserad skrotning i små bergtunnlar", Tommy Ellison, Besab (20 sidor och två bilagor), och Infoblad 16:30 ”Säkrare underhåll i små tunnlar”.

Tunnlar och bergrum måste underhållas för att upprätthålla en säker funktion. Bland annat behöver bergytor kontrolleras med avseende på lösa stenblock. Underhållsskrotning i underjordiska berganläggningar utförs vanligtvis manuellt vilket innebär risk för stenras med påföljande personskador och dålig arbetsmiljö genom att arbetet är fysiskt påfrestande. Ett tillbud inträffade 2013, dessbättre utan personskada, vilket satte fokus på riskerna. Det är därför av största vikt att finna en bättre arbetsmetod för denna typ av arbete.

I detta projekt regelverk som gäller för underhållsskrotning och möjliga lösningar som finns på marknaden för att mekanisera detta arbete har undersökts. Denna inventering gav inga bra svar, särskilt inte i små tunnlar med känsliga installationer som det ofta är fråga om. Projektet fick därför inriktas på att utveckla en maskin som är anpassad för mekanisk skrotning i små bergtunnlar.

När utrustningen var färdigställd samlades dokumentation om komponenterna, en driftmanual upprättades och maskinen testkördes i olika situationer. Detta arbete resulterade i att maskinen kunde förses med CE-märkning som garanterade att dess funktion uppfyller EU-kraven. När detta var klart fick personal en kort utbildning i användning av utrustningen, något som förenklades av att den aktuella personalen hade varit med i slutskedet av tillverkningen. En provkörning och test i en verklig tunnel utfördes, och utvärderingen av dessa tester utföll till belåtenhet. Det är projektgruppens gemensamma uppfattning at denna utrustning kommer att bidra till en stor förbättring av säkerheten vid underhållsskrotning i små bergtunnlar och att risken för belastningsskador och förslitningsskador reduceras avsevärt.