Artikel Hur ska stenmaterials ljushet bestämmas?

Publicerad

Ljushet och vithet är inte samma sak. Det är viktigt att rätta och rimliga krav ställs på ballast och bergmaterial.
Ett materials utseende beror på dess färg och dess textur. Ljushet avser den reflekterande förmågan i ett material medan vithet avser den mänskliga uppfattningen av ”vithet”, det vill säga de optiska egenskaperna och den färgnyans materialet har. Exemplifierat i ovan bild ses till vänster en mörk porfyr med låg färgpåverkan (låg ljushet och hög vithet). Till höger redovisas en ljus kvartsit med hög färgpåverkan (hög ljushet och låg vithet).
Ett materials utseende beror på dess färg och dess textur. Ljushet avser den reflekterande förmågan i ett material medan vithet avser den mänskliga uppfattningen av ”vithet”, det vill säga de optiska egenskaperna och den färgnyans materialet har. Exemplifierat i ovan bild ses till vänster en mörk porfyr med låg färgpåverkan (låg ljushet och hög vithet). Till höger redovisas en ljus kvartsit med hög färgpåverkan (hög ljushet och låg vithet).
Vid upphandlingar av asfaltbeläggning finns ett antal kravspecifikationer som måste tas hänsyn till och i vissa fall förekommer krav på ballastens ljushet. När krav avseende beläggningens ljushet finns är ofta enda kravet att det ska vara en ljus sten av typen kvartsit, detta då vanligtvis kombinerat med krav på mekaniska egenskaper på asfaltballasten (nötningsmotstånd och motstånd mot fragmentering). För att verifiera vinnande anbudsgivares ljusa sten i vägbeläggningar görs oftast bara en okulärbesiktning av stenmaterialets ljushet. Numeriska gränsvärden finns ibland i form av QD-krav på färdig beläggning. Numeriska gränsvärden för ingående materials ljushet saknas däremot i dagsläget. 

Syftet med detta projekt har därför varit att öka branschens kunskapsnivå om stenmaterials ljushet samt ta fram numeriska underlag för stenmaterialets ljushet. Genom att precisera gränsvärden skapas tydligare spelregler för såväl entreprenörer som beställare vid upphandling. 

Resultatet visade på att ett bergmaterials ljushetsvärde förändras logaritmiskt, med höga ljushetvärden för finkornigt material och en utplaning vid en fraktionsstorlek på 1–2 mm. Stenmaterialets färgnyans var däremot konstant oberoende av fraktionsstorlek. Resultatet visade även på att materialets ljushetsvärde ej beror av dess färgnyans, vilket medför att en kravställning för ljusa vägbeläggningar inte bör innehålla kravspecifikationer för både ljushet och färgnyans. Vidare visade resultatet på att fler bergarter än kvartsit uppnår goda ljushetsvärden och att även mörka material kan användas för att uppnå ljusa vägbeläggningar. 

Det bör därmed inte finnas något hinder för att blanda bergmaterial med olika bergarter till beläggningar med ljushetskrav, förutsatt att de möter det numeriska gränsvärdet för ljushet. Det skulle gagna hela branschen att öppna upp för användning av andra bergarter än kvartsit, vilket också skulle bidra till positiva effekter för klimat och miljö genom kortare transporter och en bättre resurshushållning. 

Kontakt