Artikel Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Publicerad

I och med möjligheternas byggregler dras tidigare allmänna råd om hur analytisk dimensionering av brandskydd ska utföras tillbaka. Detta innebär en utmaning, och en möjlighet, för branschen att själva lägga grund för framtidens innovativa lösningar.
Kommande byggregler ger större möjligheter till innovation inom brandskydd
Kommande byggregler ger större möjligheter till innovation inom brandskydd

På uppdrag av regeringen har Boverket arbetat om sina bygg- och konstruktionsregler i projektet som kallas ”Möjligheternas byggregler”. Brandskyddsdelarna av arbetet har varit på remiss under förra året och den nya regelmodellen innebär att de flesta allmänna råd dras tillbaka, med undantag av vissa hänvisningar till standarder/publikationer som bedömts fortsatt viktiga att behålla. Grundprincipen i arbetet har varit att regelverket ska bestå av färre regler, tydligare formulerade funktionskrav och att det endast ska innehålla föreskrifter. Verifiering och exempellösningar, som tidigare funnits i allmänna råd, har tagits bort för att ge  ”branschen” möjligheten att själva stå för den delen av regeltillämpningen. 

I arbetet med Möjligheternas byggregler har Boverket dock beslutat att brandskydd fortsatt behöver kunna dimensioneras med analytisk dimensionering. Detta för att möjliggöra innovativa lösningar, både avseende kostnads- och kilmateffektivitet samt ge möjlighet till arkitektoniska lösningar som inte passar in i de detaljregleringar som framöver kommer kallas ”preciserade föreskrifter”. Att dimensionera brandskydd genom analytisk dimensionering är alltså fortsatt en grundläggande princip inom regelverket, men de allmänna råden om hur sådan dimensionering bör utföras kommer dras tillbaka.

För att behålla viss kontroll över hur analytisk dimensionering utförs har dock Boverket valt att hänvisa till ett par nya tekniska specifikationer (ett slags förstadium till en standard), dels i föreskrift och dels i författningskommentarerna som kompletterar föreskrifterna. Dessa nya tekniska specifikationer är ännu inte fastställda utan är ett pågående arbete inom SIS.

För att möjliggöra så bra utformning av de nya specifikationerna som möjligt initierades dock en förstudie av Bengt Dahlgren Brand & Risk tillsammans med NCC, SIS och Briab. Denna förstudie undersökte branschens åsikter om de nuvarande riktlinjerna om analytisk dimensionering och vilka utvecklingsbehov som önskades i de nya specifikationerna. Vidare undersöktes de flesta av de inkomna önskade utvecklingsbehoven och underlag till standardisering utvecklades genom att sammanställa forskning på en rad olika områden. 

Förstudien finansierades av SBUF, Boverket, Sveriges Brandkonsultförening, SIS standardiseringsfond samt med insatser från de deltagande företagen. Rapporten, som finns publicerad hos SBUF, ger en inblick och bakgrund i underlaget till de kravställningar som kommer inarbetas i de kommande specifikationerna. Motiveringarna till kravställningarna är unika och viktiga genom att de möjliggör för projektörer att förstå bakgrunden samt avväganden kopplade till kraven. Sammantaget möjliggör detta en vidare tillämpning av analytisk dimensionering, med större insikt hos branschen om varför olika krav är formulerade på ett visst sätt. 

Projektet öppnar alltså dörrar för vidare och bättre tillämpning av analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Det i sin tur möjliggör ytterligare innovation i hela byggkedjan med ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet som slutmål.


Kontakt