Artikel Branschgemensam potential för elektrifierade masstransporter

Publicerad

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70% av länets jord- och bergmassor till 2030.
14 identifierade strategiska geografiska områden i Stockholms län där laddinfrastruktur bedömts lämpligast utifrån bl.a. närhet till jord- och bergmassors uppkomst och behov.
14 identifierade strategiska geografiska områden i Stockholms län där laddinfrastruktur bedömts lämpligast utifrån bl.a. närhet till jord- och bergmassors uppkomst och behov.

Med utgångspunkt i Stockholms läns masshanteringsstrategi med insikt om var jord- och bergmassor uppstår och behövs i länet, har projektet genom aktörssamarbete, loggning och analys av körningar av existerande ellastbil i drift, samt kartbaserade modelleringar i GIS, resulterat i ett strategiskt underlag för en tids- och kostnadseffektiv elektrifieringsomställning av Stockholmsregionens tunga anläggningstransporter. Arbetet har involverat aktörer från värdekedjan i form av Foria, Ecoloop, Busad, ABT bolagen, Stockholm stad, Vattenfall, Trafikverket, Scania, NCC, Peab, Skanska och Ellevio.

Viktiga slutsatser från projektet:

  • 14 strategiska geografiska områden i länet har identifierats. 4 bedöms vara mest betydelsefulla i närtid. Med en områdesradie på tre kilometer täcker dessa 14 områden ungefär 6% av länets yta samtidigt som 72% av länets massor och ballast planeras hanteras inom dessa områden.
  • Trappvis uppskalning i 3 elektrifieringsnivåer rekommenderas för att uppnå resultat snabbt – på kort, mellan och längre sikt. Detta genom långsamladdning på natten, mobila energilager och installerade snabbladdare, samt nyttjande av befintlig laddinfrastruktur. Den reducerade klimatpåverkan har även beräknats utifrån dessa olika elektrifieringsnivåer (10 %, 30 % respektive 50 %) och visar på potential att nå betydande utsläppsminskningar på kort, mellan och längre sikt.
  • Att minska transportbehov genom strategisk och cirkulär masslogisk förenklar och möjliggör därmed elektrifiering Logistiken är central och här har masshanteringsytor visat sig vara effektivt för att möjliggöra kortare interna körningar, som i sin tur möjliggör för investeringar i elektrifierade fordon.
  • Nya affärsmodeller behövs. För att växla in alla förutsättningar till realiserad klimatnytta är det framför allt nya affärsmodeller och samarbeten, samt en bred tydlig och ambitiös kravställning i upphandlingar som behövs, för att gå från ord till handling.

    En återkommande insikt i projektet har varit logistikens och samverkans roll i omställningen. Underlagen som tagits fram skapar förutsättningar för en aktörsgemensam planering och genomförande i elektrifieringsomställningen. SBUFs styrelses kommentar om projektet noterar precis detta: ”Spännande projekt. Skapar en gemensam ambition för branschen”.


Kontakt