Artikel Funktionsegenskaper för cirkulära material

Publicerad

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?
Anläggningsmaterial Västlänken
Anläggningsmaterial Västlänken
Upphandling med hänsyn till funktion?

Cirkulära material i det här projektet avser både återvunna material som använts tidigare i anläggningsändamål och schaktmassor som uppkommer i samband med anläggningsprojekt samt rest- eller återvinningsprodukter från annan industri eller byggnader. För att nå klimatmålen som finns uppsatta för samhället måste mängden cirkulära material öka i anläggningsbranschen.

Målet för det här projektet var att undersöka om det går att skapa förutsättningar så att upphandling av obundna material i anläggningskonstruktioner kan ske med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav.

Projektets slutsatser för en ökad cirkulär användning är:

• I branschen pågår det initiativ och arbete med att ta fram gemensamma End-of-Waste-kriterier för minska osäkerheten om vilka material som kan användas var ur en ”miljömässig” aspekt.

• Branschen arbetar med att ta fram nyckeltal, som ska användas vid upphandlingar, för att öka incitamenten för användningen av cirkulära material.

• Genom justerade regelverk och kostnadseffektiva provningsmetoder kan cirkulära material möjliggöras för användning exempelvis genom ökad tydlighet av DK3 dimensionering.

• EU-Taxonomin är ett verktyg för att styra och uppnå EU:s klimatmål Funktionsprovning tillsammans med en mekanistisk dimensioneringsmetodik där material kan användas på ett optimalt sätt, är en möjliggörare för tillämpning av EU-Taxonomin.


Kontakt