Artikel Beläggningssystem för parkeringdäck

Publicerad

Uppföljningen av 22 beläggningssystem under 2021 visar på slitstarka beläggningar, utom för ett fåtal provytor.
Exempel på resultat från genomförda uppföljningar 2021.
Exempel på resultat från genomförda uppföljningar 2021.

Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong har tagits fram liksom ett hjälpverktyg till beställaren och andra inför val av beläggningssystem. Hjälpverktyget har vidareutvecklats under 2017 och 2018 och utvärderats inom seminarie- och kursverksamhet, med positiv feedback. Projektet har presenterats bland annat vid Ytskyddsdagarna 2019, och kommer även ingå vid 2022 års Ytskyddsdagar. I årets rapport ingår även uppföljningar som gjorts i GAFS´regi av gamla gjutasfaltbeläggningar i P-hus.

Den här rapporten avser det projektarbete som har genomförts under 2021 i samverkan mellan konsultföretagen Materialteknik och Golvanalys, en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare, med delfinansiering från SBUF. I rapporten behandlas i huvudsak fortsatta uppföljningar av provytor och kunskapsöverföring.

Syftet med projektet som helhet (med start 2013) har varit att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Provläggning har tidigare genomförts inom SBUF-projekten 12764, 12936 och 13084 på tre olika garageplan i Göteborg, Stockholm respektive Linköping. De totalt 22 provytorna har därefter följts upp visuellt, främst med avseende på slitage. I anslutning till provläggningarna har även provplattor applicerats för slitageprovning i laboratoriet. Laboratorieprovningen har genomförts 2014 (inom projekt 12936) och 2015 (inom projekt 13084). Resultaten vid laboratorieprovning enligt Resistance to Scuffing (modifierad prEN 12697-50) differentierar väl mellan olika produktsystem och visar på stora skillnader.

Resultaten från genomförda uppföljningar 2021 visar på huvudsakligen slitstarka beläggningar, även om skador i form av slitage och vidhäftningsförlust noterats i flera fall. Uppföljning krävs under ytterligare ett antal år för att hållbart kunna korrelera erhållna resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.Kontakt