Projekt 12764 Avslutat Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering - Etapp I

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Parkeringshus och garage tillhör den mest utsatta typen av betongkonstruktion när det gäller armeringskorrosion. De ofta mycket allvarliga skador som uppstår utgörs nästan uteslutande av rostangrepp på den ingjutna armeringen och därav uppkomna betongskador. Orsaken till detta är huvudsakligen klorider från tösalt som bilarna för med sig in i anläggningen vintertid. Skador i form av rostande armering i olika typer av parkeringshus och garage uppstår enligt CBI:s erfarenheter huvudsakligen i bjälklag, ramper och i de nedre delarna av väggar och pelare. Men denna typ av skador kan till stora delar undvikas med rätt betongkvalitet, tillräckligt tjocka täckskikt över armeringen och, inte minst, väl fungerande tätskiktsbeläggning. En annan möjlig åtgärd är att komplettera med katodiskt skydd. Väl fungerande tätskiktsbeläggning i kombination med katodiskt skydd på kritiska platser i ett garage bedöms som ett vinnande och kostnadseffektivt koncept för skydd av betong i parkeringsanläggningar. Dessa två metoder tas därför upp för utveckling och utvärdering inom detta projekt. Även hydrofob vattenavvisande impregnering ingår.

Det finns idag inga klara riktlinjer för val av skyddsbeläggning eller katodiskt skydd i parkeringsgarage. Kunskapsnivån måste höjas hos såväl beställare som tillverkare och entreprenörer vad gäller materialval, kravspecifikation och utvärdering av funktionella egenskaper.

Syftet med projektet har varit att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas (med avseende på beläggning och katodiskt skydd), skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt.

I föreliggande projekt (etapp 1) har provläggning med nio olika typer av beläggningssystem har genomförts på ett garageplan i Kville, Göteborg. Provytorna kommer att följas upp, främst med avseende på slitage. Provplattor har applicerats för slitageprovning i laboratoriet. Denna provning kommer att genomföras 2014. En kravspecifikation kommer att tas fram. Installation av katodiskt skydd med insticksanoder har genomförts på två pelare i ett parkeringsgarage vid Blasieholmen i Stockholm. De katodiska skydden kommer att trimmas in och slutligen driftsättas innan årsskiftet 2013/14. Resultatet av kontrollmätningar av skyddseffektiviteten hos de olika installationerna kommer att följas upp under 2014. En ytterligare installation av katodiskt skydd i ett garage är planerad i Göteborg under 2014. Resultat från betonganalyser utförda för borrprov från garage Silvergranen i Stockholm redovisas slutligen i rapporten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering, Etapp 1", Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet (34 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt