Projekt 13375 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck – Utvärdering av system, riktlinjer och hjälpverktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Föreliggande rapport avser det projektarbete som har genomförts under 2017 i samverkan mellan konsultföretagen Materialteknik och Golvanalys, RISE/CBI, en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare med delfinansiering från SBUF. I rapporten behandlas fortsatta uppföljningar av provytor, laboratoriemetod för bestämning av slitstyrka mot dubbdäck samt riktlinjer och hjälpverktyg för val av beläggningssystem på parkeringsdäck.
Syftet med projektet som helhet (med start 2013) har varit att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Provläggning har tidigare genomförts inom SBUF-projekten 12764, 12936 och 13084 på tre olika garageplan i Göteborg, Stockholm respektive Linköping. De totalt 22 provytorna har därefter följts upp visuellt, främst med avseende på slitage. I anslutning till provläggningarna har även provplattor applicerats för slitageprovning i laboratoriet. Laboratorieprovningen har genomförts 2014 (inom projekt 12936) och 2015 (inom projekt 13084). Resultaten vid laboratorieprovning enligt (modifierad prEN 12697-50) differentierar väl mellan olika produktsystem och visar på stora skillnader.
Resultaten från genomförda uppföljningar 2017 visar på huvudsakligen slitstarka beläggningar. Uppföljning krävs under ytterligare ett antal år för att kunna korrelera erhållna resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.
Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong har tagits fram liksom ett hjälpverktyg till beställaren inför val av beläggningssystem. Hjälpverktyget har vidare-utvecklats under 2017 och utvärderats inom en pilotkurs, med positiv feedback.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beläggningssystem för parkeringsdäck - Utvärdering av system, riktlinjer och hjälpverktyg", Ylva Edwards, RISE (46 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt