Projekt 13084 Avslutat Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp III

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avser Etapp III av den totala projektidén som spänner över minst tre år, och bygger viadre på Etapp I (SBUF 12764) och Etapp II (SBUF 12936).

Syftet med projektet är att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas (med avseende på beläggning och katodiskt skydd), skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Här ingår även att ta fram en ny och för parkeringsdäck anpassad kravspecifikation och guideline, inklusive ny laboratoriemetod, för provning av motstånd mot dubbdäcksslitage.

Provläggning med sex olika typer av beläggningssystem har i denna Etapp III genomförts på ett utomhus garageplan i Linköping. Provytorna kommer att följas upp, främst med avseende på slitage. Provplattor har applicerats för slitageprovning i laboratoriet. Denna provning har genomförts under hösten och vintern 2015. Förslag till kravspecifikation och guideline har tagits fram.

Provläggningen i Linköping har föregåtts av en motsvarande provläggning i Göteborg 2013 och en i Stockholm 2014. Dessa har redovisats i SBUF-rapport 12764 respektive 12936. Provning enligt (modifierad prEN 12697-50) visar på stora skillnader mellan de olika produkterna inom Etapp III. Slitaget efter provning 3,5 timmar varierar från cirka 70 gram till mer än 1700 gram.

Överensstämmelsen mellan enskilda provplattor verkar god, men repeterbarhet eller reproducerbarhet har ännu inte fastlagts för den aktuella metoden.

Slutligen sammanfattas resultat från slitageprovning som genomförts under projektet som helhet, det vill säga för totalt 22 beläggningssystem. I rapporten tas även en genomförd uppföljning av äldre beläggningar i Stockholmsområdet upp. En specifikation för beläggningssystem föreslås och guidelines (riktlinjer) introduceras.

I Etapp III har en fullskalig installation av katodiskt skydd av påtryckt ström med titannät på golv, väggar och pelare i ett parkeringsgarage på Blasieholmen 24 genomförts. Installationen togs i drift i mars 2015. Det katodiska skyddets skyddsförmåga har kontrollerats på plats vid två tillfällen under året. I det katodiskt skyddade parkeringsgaraget Smyckeparken (installationsår 1992) i Göteborg har kontrollmätningar av skyddsförmågan genomförts inom projektet under 2015.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp III", Ylva Edwards och Jan Trädgårdh, bägge CBI, och Bror Sederholm, Swerea Kimab (69 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt