Projekt 13212 Avslutat Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp IV

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

CBI Betonginstitutet och Swerea KIMAB har tillsamman med en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare genomfört det aktuella projekt med delfinansiering från SBUF. I rapporten sammanfattas samtliga fyra etapper, det vill säga Etapp I (2013) till och med Etapp IV (2016).
Syftet med projektet har varit att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas (med avseende på beläggning och katodiskt skydd), skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. En ny och för parkeringsdäck anpassad kravspecifikation och riktlinje, inklusive ny laboratoriemetod för provning av motstånd mot dubbdäcksslitage (Resistance to Scuffing), har ingått på beläggningssidan. Riktlinjer för katodiskt skydd i parkeringsgarage har också tagits fram.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp I-IV”, Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet, och Bror Sederholm, Swerea Kimab, (37 sidor och 3 bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt