Projekt 13700 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck - Uppföljningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Föreliggande rapport avser det projektarbete som har genomförts under 2019 i samverkan mellan konsultföretagen Materialteknik och Golvanalys, en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare med delfinansiering från SBUF. I rapporten behandlas i huvudsak fortsatta uppföljningar av provytor och kunskapsöverföring. Syftet med projektet som helhet (med start 2013) har varit att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Provläggning har tidigare genomförts inom SBUF-projekten 12764, 12936 och 13084 på tre olika garageplan i Göteborg, Stockholm respektive Linköping. De totalt 22 provytorna har därefter följts upp visuellt, främst med avseende på slitage. Resultaten från genomförda uppföljningar 2019 visar på huvudsakligen slitstarka beläggningar. Uppföljning krävs dock under ytterligare ett antal år för att hållbart kunna korrelera erhållna resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck. Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong har tagits fram liksom ett hjälpverktyg till beställaren och andra inför val av beläggningssystem. Hjälpverktyget har vidareutvecklats under 2017 och 2018 och utvärderats inom seminarie- och kursverksamhet, med positiv feedback.

Projektansvarig
  • NCC Industry Nordic AB
Projektledare
Relaterade projekt