Projekt 13700 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck - Uppföljningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Föreliggande rapport avser det projektarbete som har genomförts under 2019 i samverkan
mellan konsultföretagen Materialteknik och Golvanalys, en rad tillverkare, entreprenörer och
fastighetsägare med delfinansiering från SBUF. I rapporten behandlas i huvudsak fortsatta
uppföljningar av provytor och kunskapsöverföring.
Syftet med projektet som helhet (med start 2013) har varit att ta fram underlag för hur ett
parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart
sätt. Provläggning har tidigare genomförts inom SBUF-projekten 12764, 12936 och 13084 på
tre olika garageplan i Göteborg, Stockholm respektive Linköping. De totalt 22 provytorna har
därefter följts upp visuellt, främst med avseende på slitage.
Resultaten från genomförda uppföljningar 2019 visar på huvudsakligen slitstarka
beläggningar. Uppföljning krävs dock under ytterligare ett antal år för att hållbart kunna
korrelera erhållna resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.
Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong har tagits fram liksom ett
hjälpverktyg till beställaren och andra inför val av beläggningssystem. Hjälpverktyget har
vidareutvecklats under 2017 och 2018 och utvärderats inom seminarie- och kursverksamhet,
med positiv feedback.

Projektansvarig
  • NCC Industry Nordic AB
Projektledare
Relaterade projekt