Projekt 12936 Avslutat Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

CBI Betonginstitutet och Swerea KIMAB har tillsammans med en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare genomfört aktuellt projekt med finansiering från SBUF. Finansiellt stöd till projektet har även erhållits från Rebet (Nätverket för betongreparationer i Sverige), NFB (Norsk Forening for Betongrehabilitering) och Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

Föreliggande rapport avser en Etapp II (2014) av projektet som helhet. Syftet med projektet är att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas (med avseende på beläggning och katodiskt skydd), skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Här ingår att ta fram en ny och för parkeringsdäck anpassad kravspecifikation, inklusive ny laboratoriemetod för provning av dubbdäcksslitage. Provläggning med sex olika typer av beläggningssystem har i denna etapp genomförts på ett garageplan i Åkeshov, Stockholm. Denna har föregåtts av en motsvarande provläggning i Kville i Göteborg 2013 inom en Etapp I som redovisats i SBUF-rapport 12764.

Provytorna kommer att följas upp, främst med avseende på slitage. Provplattor har applicerats för slitageprovning i laboratoriet. Denna provning har genomförts för de totalt sexton ingående produkterna enligt tre olika metoder under hösten 2014. Provning enligt Resistance to Scuffing (modifierad prEN 12697-50) visar på stora skillnader mellan de olika produkterna. Slitaget efter provning 3,5 timmar varierar från drygt 20 gram till mer än 1000 gram. Överensstämmelsen mellan enskilda provplattor verkar god, men repeterbarhet eller reproducerbarhet har ännu inte fastlagts för den aktuella metoden. Provningstiden på totalt 3,5 timmar kan eventuellt reduceras i en kommande fastlagd metodbeskrivning. Slitaget på dubbdäckens dubbar (i utrustningen) verkar lågt och bedöms inte ha påverkat provningsresultatet nämnvärt. Metoden differentierar uppenbart mellan olika produkter. Vid jämförelse med motsvarande provningsresultat enligt Prall (SS EN 12697-16) kan konstateras att resultaten även här skiljer sig kraftigt åt, från inget slitage alls till mer än 75 ml. De flesta produkterna uppvisar ett förhållandevis lågt slitage på 0-15 cm3 enligt RWA (SS EN 13892-5), utom i de fall så kallade knådningseffekter uppstår. Överensstämmelsen mellan enskilda prov är inte tillfredsställande. Metoderna korrelerar inte med varandra utan visar på olika typer av slitage. Metoderna rangordnar produkterna olika. Installation av katodiskt skydd med insticksanoder har genomförts på två pelare i ett parkeringsgarage på Blasieholmen i Stockholm. De katodiska skydden togs i drift i januari 2014. Resultatet av kontrollmätningar av skyddseffektiviteten har visat att båda pelarna med insticksanoder fungerar bra. Installation med titannät i samma garage pågår och kommer att tas i drift under februari/mars 2015. Katodiskt skydd av parkeringsgarage i Smyckeparken i Göteborg har följts upp och det visar sig att samtliga referenselektroder, som installerades för cirka 22 år sedan i garaget, fortfarande fungerar. Resultat från betonganalyser utförda för borrprov från garaget i Åkeshov redovisas också och visar på god betongkvalitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering, Etapp 2", Bror Sederholm, Swerea KIMAB, och Ylva Edwards och Jan Trädgårdh, bägge CBI Betonginstitutet (93 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt