Projekt 13903 Avslutat Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Nyckeln för en sund konkurrens är att klimatneutralitet kan beräknas med en öppen LCA- metodik, där alla räknar lika. Inom Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) utvecklas en metod för att definiera och beräkna klimatneutrala och klimatpositiva byggnader sett till byggnadernas hela livscykel. Som del av metodutvecklingen och att förbereda marknaden för att tillämpa metoden har IVL i samarbete med LFM30 genomfört kunskapshöjande insatser riktade åt LFM30:s aktörer. Framgångsrika aktiviteter bland kunskapshöjande insatserna var:
• Anordna och delta i ”klimatberäkningsstugor”, detta ger interna kunskapsnoder till
organisationen.
• Anordna och delta i andra typer av kunskapsutbyten mellan branschen och
verktygsutvecklare, detta gynnar båda.
• Kombinera gruppaktiviteter med enskilda stödaktiviteter i kunskapshöjande insatser.
• Återför både enskilda och generella erfarenheter till de medverkande.
• Samla erfarenheter i verktyg och anvisningar för att uppnå större spridning.
• Stärk kompetensen kring klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder, detta behövs både ur klimathänsyn och ur ett konkurrensperspektiv.
• Använd målgränsvärden för klimatpåverkan för att identifiera nivån av förbättringsbehov.
• Jobba med lärande i både den enskilda projektprocessen och i styrande processer (koncept, produkter, interna anvisningar) för en snabbare omställning.
• Som byggupphandlare: använd anvisningar och målgränsvärden för att utveckla era
klimatkrav, gärna i kombination med andra befintliga stöddokument för att ställa krav i
upphandling.
Baserat på fokusgruppintervjun med betongpiloten ser vi nedan faktorer som centrala för att stärka
framtida arbetsprocesser där man vill ha en hög klimatambition:
• Fokus på tidiga val
• Ökad integration av olika projekteringsverktyg
• Stärkt länk mellan projektering och produktion
• Förtydligat klimatansvar
• Balanserade (och aktivt ställningstagande till) regelverk utifrån klimathänsyn
För en enskild organisation som behöver utveckla sin klimatkompetens inom nyproduktion
rekommenderar vi också fortsatt läsning bland annat i den vägledning Minska klimatpåverkan i byggprojekt som tagits fram inom SBUF-/SIVL-projektet Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt