Projekt 14132 Avslutat Små och medelstora byggföretags delaktighet i klimatomställningen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har avsett undersöka vilken kunskap och förmåga SME-företag har att bidra till klimatomställningen av den svenska byggbranschen. Slutsatser och rekommendationer från denna rapport är att:
• Tröskeln hos SME-företag för att ta till sig tillgängligt material behöver sänkas
till exempel genom anpassad och skalbar kommunikation som kan nå hela
målgruppen.
• Kunskapshöjande insatser är avgörande för SME-företagens förmåga att bidra i
klimatomställningen.
• Företagen behöver stöttning för att bygga erfarenhet, skaffa sig förståelse och
omdöme att omsätta kunskaper och färdigheter i praktiken, till exempel via
lokala hubbar och stödprogram.
• Den affärsmässiga nyttan samt SME-företagens roll behöver bli tydligare för att
fler ska vilja prioritera klimatarbetet och avsätta resurser samt bygga
kompetens inom området. Detta kan ske till exempel genom tydliga klimatkrav
från beställare

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt