Projekt 14138 Avslutat Klimatneutrala anläggningsprojekt - Vad är det?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet föreslår definitioner kring klimatneutralitet för anläggningsprojekt och en struktur och metod för hur man ska kunna bedöma om ett anläggningsprojekt uppnår
klimatneutralitet eller inte. Med anläggningsprojekt avses här såväl statliga, kommunala som privata projekt där man utför anläggningsarbeten för att bygga vägar, järnvägar, gator, torg, industriområden, parker m.m.

Projektet belyser frågor som är viktiga att beakta i planering, projektering och byggande, samt förutsättningar som måste finnas för förvaltningsfasen för att uppnå klimatneutralitet.
Projektet har genomförts under perioden september 2022 – november 2023 som ett samarbete mellan WSP, Skanska och Peab och har finansierats av SBUF, Vinnova (via Infrasweden) och projektparterna.
En viktig del av projektets genomförande har bestått av dialog med en bred referensgrupp i fem workshoppar som genomförts med olika teman. Totalt har ca 75 personer deltagit i referensgruppen via workshopparna. I projektet har tre fallstudier genomförts för anläggningsprojekten Industriområdet Skellefteå Site East, Allmän platsmark Rosendal Etapp 4 i Uppsala, GC-väg i trä i Skellefteå.

Projektet har undersökt vilka utsläppsreduktioner från material och processer som kan antas ske vid olika tidpunkter genom att använda scenarier som utvecklats av Ida Karlsson inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Projektet har även utrett hur utsläpp från förändrad markanvändning kan beräknas för anläggningsprojekt, hur stora de utsläppen kan bli i förhållande till utsläpp från material och processer, och vad som kan göras för att minska dessa utsläpp.

Slutligen har möjligheterna till negativa växthusgasutsläpp genom kompletterande åtgärder undersökts, både när det gäller principer, och specifikt för tillverkning och
användning av biokol, inlagring av biomassa i asfaltbeläggningar, inlagring av biomassa i träkonstruktioner, samt accelererad karbonatisering av betong. Det har under projekts gång blivit tydligt att olika åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i ett
anläggningsprojekt måste hanteras i olika skeden och av olika ansvariga aktörer. I resultaten beskrivs ett förslag till process och principer för att hantera olika kategorier
av växthusgasutsläpp i olika skeden i syfte att uppnå klimatneutralitet.

Erfarenheterna från detta projekt är att, oavsett vilket begrepp som används för att beskriva att de verifierade nettoutsläppen av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv är noll eller negativa, så behövs en strukturerad redovisning som visar att summan av
följande utsläppskomponenter blir noll, eller negativ:
• Utsläpp från material och drivmedel
• Utsläpp från förändrad markanvändning
• Negativa utsläpp från kompletterande åtgärder i kategorierna:
- Inom projektet
- Inom projektets värdekedja (intern kompensation)
- Utanför projektets värdekedja (extern kompensation)
Oavsett vilken kategori av kompletterande åtgärd som
avses bör alla åtgärder uppfylla grundläggande principer enligt EU:s förslag till ramverk för ”carbon removals”:
• Kvantifiering – Kolsänkans storlek måste kunna säkerställas
• Additionalitet – Skapande av kolsänka sker genom
aktivitet som är utöver lagkrav och praxis
• Långvarig lagring (permanens) – livslängden för kolsänkan måste kunna säkerställas och åtskillnad ska
göras mellan permanent och temporär lagring
• Hållbarhet – Aktiviteter för skapande av kolsänka måste även bidra positivt till andra hållbarhetsaspekter, som klimatanpassning, biodiversitet, cirkularitet, vattenresurshantering och hantering av marina resurser

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt