Projekt 14138 Pågående Klimatneutrala anläggningsprojekt - Vad är det?

Projekttid

Sammanfattning

Bygg- och anläggningssektorn har som mål att minska sin klimatpåverkan och bli klimatneutral senast 2045. Men studier visar att en del av utsläppen antas kvarstå efter 2045, t.ex. utsläpp från förändrad markanvändning och utsläpp från en del metaller, plaster m.m.

För att nå målet om klimatneutralitet behöver branschen därför åstadkomma negativa utsläpp, t.ex. genom att skapa kolsänkor i anläggningsprojekt och genom att kompensera kvarvarande utsläpp genom köp av utsläppsreduktioner.

Detta gör att det just nu råder stor oklarhet i bygg- och anläggningsbranschen om hur målet om klimatneutralitet ska nås i praktiken i framtiden. Detta projekt syftar till att skapa nytta genom att, för hela leverantörskedjan – beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer –, skapa en ökad tydlighet om vad som kommer att krävas för att nå klimatneutralitet vid olika tidpunkter och utvecklingssteg i branschens och samhällets klimatomställning.

Syftet med detta projekt är att skapa en gemensam syn i branschen på hur ett klimatneutralt anläggningsprojekt bör definieras och kan utföras, som en kombination av åtgärder för att reducera utsläpp, åtgärder för att åstadkomma negativa utsläpp inom projekt och genom kompensation (köp av negativa utsläpp) i planering, projektering, byggande och förvaltning. Samt att gemensamt reda ut vad som redan idag kan definieras och vilka ytterligare beräkningsmetoder, regler, standarder eller liknande som behövs för att skapa konsensus kring denna definition.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt