Artikel Hantera komplexiteten inom LCA

Publicerad

Förenklad livscykelanalys för flerbostadshus
Det här projektet har syftat till att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för cirka 80 procent av miljöpåverkan.
Det här projektet har syftat till att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för cirka 80 procent av miljöpåverkan.
I strävan att åstadkomma en helhetsöversikt av relevanta utsläpp och resurser under en produkts livscykel ställs LCA-användarna inför problemet att hantera komplexiteten i detta. LCA-analytikern behöver nästan undantagslöst förenkla åtminstone några aspekter av LCA-analysen.

Den litteratur om LCA som granskats lider ingen brist på förenklingsstrategier. Det saknas sammanställningar av mångfalden tekniker och strategier som används i dag. Det här projektets klassificering av tillvägagångssätten i fem huvudsakliga förenklingsprinciper kan användas för att förklara de flesta förenklingsstrategier som observerats i litteraturen.

Exkludering, datasubstitution, expertbedömning, standardisering och automatisering framträder som huvudsakliga principer i den litteratur om förenklingar som granskats. De olika förenklingsstrategierna kan användas för att göra det enklare och snabbare att tillämpa LCA.

Projektets förhoppning var att det system av förenklingar som presenteras ska göra det enklare för dem som arbetar med LCA att förstå och välja bland förenklingsstrategierna. Kategoriseringen kan kanske också bidra till tydligare kommunikation kring dessa förenklingsstrategier.

Bakgrund
Det här projektet har syftat till att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för cirka 80 procent av miljöpåverkan.

Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna. Projektet ha velat ytterligare utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till den svenska byggbranschen, och att gå långt bortom state-of-the-art med ett urval av minst 50 byggnader som kommer att bedömas.

Metodiken som utvecklas för detta sammanhang bygger på utvecklandet av en statistisk beräkningsmetod, baserad på en stor mängd byggnader, där de relevanta komponenterna och livcykelfaser, vars miljöpåverkan är mycket hög, identifieras. Denna miljöpåverkan kan man normalt bara identifiera genom en fullständig LCA.

Man kan säga att vi kommer att avslöja typiska mönster för typbyggnader. Detta angreppssätt kommer att vara en genväg för att undvika fullständig LCA i de tidiga faserna projekt (vilket kräver mycket resurser och där fullständig information ofta saknas) och kan även användas för att verifiera redan genomförda byggprojekt.


Kontakt