Projekt 13839 Pågående Integrering av Livscykelanalys i produktionsfasen av ett byggprojekt

Projekttid

Sammanfattning

ivscykelanalys (LCA) är en metodik för att kvantifiera miljöpåverkan av produkter genom olika faser i deras livscykel. År 2022 kommer användningen av LCA-baserade klimatdeklarationer att bli ett statligt krav vid konstruktion av nya byggnader i Sverige. Resultaten från SBUF #13292 visar att det är viktig att integrera LCA i själva byggprojektet. För närvarande finns det en bristande förståelse för hur LCA ska integreras i planeringen, utformningen och produktionen av byggnader. Hittills har forskning om LCA främst fokuserat på verktyg för LCA (SBUF #11631, #13262, #13461) och att genomföra LCA på befintliga byggnader (SBUF #12912, 13355).
Syftet med denna ansökan är att ta fram detaljerad kunskap om hur och var LCA kan integreras i varje fas av ett byggprojekt. Ansökan är i linje med SBUFs mål att utveckla byggprocesser för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och installatörer genom forskning som driver utveckling. Dessutom kommer projektet att möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan SBUFs medlemmar och forskare när det gäller den gemensamma frågan om integrering av LCA-metodik i byggprojekt.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt