Projekt 13292 Avslutat Förenklad livscykelanalys för flerbostadshus och kontorsbyggnader i Sverige

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet var att erhålla en bättre förståelse av de omständigheter som hindrar en mer
utbredd användning av LCA, och att undersöka vilka förenklingsstrategier som skulle kunna tillämpas
på LCA för byggnader. De svårigheter byggföretagen upplever med LCA undersöktes genom
intervjuer med 14 miljöchefer och LCA-analytiker, empirisk erfarenhet från LCA-studier av nio
flerfamiljshus och en genomgång av den litteratur som finns om LCA för byggnader. Utöver detta
genomfördes studie av litteratur som behandlar förenkling av LCA vilket resulterade i att elva
förenklingsstrategier utgående från fem olika förenklingsprinciper, kunde identifieras.

I sin strävan efter att åstadkomma en helhetsöversikt under en
produkts hela livscykel ställs LCA-användarna ofta inför problemet med att hantera
komplexiteten i detta. Ställd inför en sådan enorm uppgift i praktiken måste LCA-analytikern nästan
undantagslöst förenkla åtminstone några aspekter av LCA-analysen. Den litteratur om LCA som
granskats lider heller ingen brist på förenklingsstrategier. Det saknas dock sammanställningar av den
mångfald av tekniker och strategier som används i dag. Vår klassificering av tillvägagångssätten i fem
huvudsakliga förenklingsprinciper kan användas för att förklara de flesta förenklingsstrategier som
observerats i litteraturen. Exkludering, datasubstitution, expertbedömning, standardisering och
automatisering framträder som huvudsakliga principer i den litteratur om förenklingar som
granskats.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt