Artikel Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Publicerad

Installationsbranschen behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett ökat återbruk i branschen kräver nya standarder och samarbeten med andra aktörer inom byggsektorn.

Rapporten ”Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer” identifierar de utmaningar som kan hämma återbruk för installatörer i byggsektorn. Rapporten innehåller en handlingsplan med konkreta förslag på åtgärder och aktiviteter som möjliggör en mer cirkulär materialhantering för installationsbranschen.

Samarbeten och kunskapsdelning längs hela värdekedjan är viktiga faktorer för att komma framåt. Det kräver också nya standarder för utveckling av cirkularitet som bidrar till att minska avfallsmängder och klimatpåverkan från branschen.

Cirkulära materialflöden bidrar till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser. Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av den globala materialutvinningen. År 2020 släppte byggsektorn i Sverige ut 14,2 miljoner ton avfall, vilket motsvarade 40 procent av allt avfall det året.

Aktiviteter som enskilda aktörer själva kan utföra:

  • Installatörer: Samarbeta med andra aktörer för att uppnå cirkulära materialflöden och återbruk i installationsbranschen.
  • Beställare: Ställa krav på återbruk och initiera pilotprojekt.
  • Materialleverantörer: Skapa återbruksutbud och tillhandahåll miljö- och klimatdata för produkter.
  • Arkitekter och tekniska konsulter: Utveckla och erbjuda tjänster som stöttar återbruk.
  • Branschorganisationer: Erbjuda utbildning, verka för lagkrav som möjliggör återbruk och samla branschen för erfarenhetsutbyte.

Handlingsplanen i rapporten kan bidra till att vända hinder till möjligheter. Utöver de åtgärder och insatser som handlingsplanen tar upp behöver branschen fortsätta sitt utvecklingsarbete avseende återbruk. Branschen behöver också standardisering av märkningssystem för återbrukade produkter och dokumentation av produkters lämplighet för återbruk.


Kontakt