Projekt 14349 Pågående Öka återbruk i byggandet: en processorienterad ansats för byggentreprenören

Projekttid

Sammanfattning

Byggbranschen står inför en stor utmaning i att öka miljöeffektiviteten i byggandet. Återbruk har potential att effektivt minska sektorns miljö- och klimatpåverkan. Trots framsteg i enskilda projekt saknas en tydlig övergripande förståelse och kartläggning på processnivå genom byggprocessen som systematiskt analyserar hinder, problem och möjligheter att hantera för att framgångsrikt implementera en process för återbruk på ett systematiskt sätt.

Som en konsekvens finns det ingen tydlig och strukturerad process, metod eller arbetssätt som möjliggör för framför allt små och medelstora byggföretag att effektivt integrera och tillämpa systematiskt återbruk i byggprojekt. Projektets syfte är att utveckla en lämplig process med genomförbara metoder och lösningar för att främja systematiskt återbruk i byggprojekt.

Processen ska kunna ligga till grund för att öka den praktiska tillämpningen av återbruk i byggsektorn, både på projekt- och företagsnivå. Projektet har som mål att leverera:
- En inventering och utvärdering av nuvarande praxis för återbruk i byggprocessen.
- Kartläggning och analys av hinder, problem, förutsättningar och möjligheter för systematiskt återbruk i byggprojekt.
- Förslag på lämplig process tillsammans med konkreta metoder, lösningar och rekommendationer för att möjliggöra effektiv implementering och användning av systematiskt återbruk i byggprojekt.
- En praktisk guide som sammanställer processen, metoderna och lösningar för att återbruka systematiskt.

Projektansvarig
  • IN3PRENÖR AB
Projektledare
Relaterade projekt