Projekt 14299 Pågående Minskad klimatpåverkan från material i installationssystem i byggnader

Projekttid

Sammanfattning

Byggsektorn utgör idag en stor del av klimatutsläppen från samhället. Det är främst uppströms påverkan från byggmaterial som står för en betydande andel av klimatpåverkan sett över en byggnads hela livscykel. I lagkravet på klimatdeklaration av byggnader som infördes 2022 är installationssystemen i byggnaden exkluderade och i beställarkrav idag är det ofta tillåtet att antingen exkludera eller hantera klimatpåverkan från installationssystemen med schabloner. Detta trots att klimatpåverkan från installationerna är långt från försumbara.

Lagkravet kommer dock att skärpas till 2027 då även installationerna föreslås ingå i deklarationen. Generellt så har miljöpåverkan från installationer inte studerats i samma detaljerade nivå som övriga byggmaterial och de flesta studier som har gjorts bygger på antaganden. Under 2021-2022 genomförde NCC i samverkan med andra aktörer en studie för att hitta metodik och beräkna klimatpåverkan från installationssystem i fyra projekt.

Resultatet visade att det finns stor potential att hitta åtgärder för att minska klimatpåverkan från material ingående i installationssystem. Detta projekt avser att utreda dessa frågor vidare för att identifiera de åtgärder som har störst potential samt undersöka hur de påverkar andra funktionskrav i projekt.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt