Projekt 13902 Avslutat Materialinventering vid rivning - Hur fungerar kunskapsöverföringen?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Tre faktorer kunde urskiljas vara viktiga för att uppnå en god ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar demonterings-/rivningsprocess, där materialinventeringen utgör en viktig pusselbit. Dessa faktorer är tid, ambition samt kommunikation.
Det behövs tydliga och kommunicerade förväntningar på materialinventeringens innehåll från beställaren. Genom att säkerställa att materialinventeringen håller rätt kvalitet från början både förenklas och möjliggörs ökad informationsöverföring mellan de olika aktörsleden. Detta medför att detaljnivån och innehållet i inventeringsarbetet dels kan anpassas efter respektive beställare, dels följer Byggföretagens riktlinjer vid byggande och rivning och då leder till ökat resursutnyttjande och en ökad möjlighet till cirkulärt flöde av
material.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt