Projekt 13059 Avslutat Förstudie – spänningsanalys och sprickriskberäkning i datorprogrammet Produktionsplanering Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Idag finns det mer än 20 års erfarenhet av dessa tillämpade beräkningar och analyser från branschaktörer samt även uppdaterade modeller från forskningssidan. Det bedöms möjligt att ta fram mer lättbegripliga typfallsbeskrivningar samt modeller för interaktion mellan konstruktionen och dess omgivning (så kallat yttre tvång) och interaktionen mellan konstruktionens olika delar (så kallat inre tvång). Detta borde utnyttjas vid ny design av verktyg för att ta fram datorprogram, som för flertalet av de enklare konstruktionerna kan användas av fler personer utan samma höga krav på utbildning som idag. Nyheter inom modellering från forskningssidan kan utnyttjas till att höja ribban för vilka problem som går att räkna på och ge något för den mer avancerade användarskaran.

Hittills har spänningsberäkningar varit ett nästan uteslutande anläggningsproblem. Idag finns tydliga signaler på att även detta inte längre gäller. Under tiden då Hett97 har varit tillgängligt och huvudsakligen används av hus- och industridelen av branschen, har användarna framgångsrikt lärt sig kvalitetssäkra sina gjutningar mot exempelvis vinterproblematik och så småningom förflyttat fokus från kvalitetssäkring till processoptimering (med bibehållen kvalitetssäkring) på arbetsplatsen. Denna utveckling är naturligtvis av godo och tyder på en avsevärd mognadshöjning i branschen. Den har dock också medfört att arbetsflödet inklusive härdningen optimeras ibland så hårt att även tunnare och enklare konstruktioner gjutna i långa etapper utsätts för påtagliga temperaturspänningar från fastlåsningseffekterna (inre/yttre tvång) och spricker.
Detta har väckt frågan om ett allmänt intresse för verktyg för enklare sprickriskanalyser för att exempelvis planera gjutetappslängder och gjutcykeltider på ett liknande sätt och under förutsättning att det utformas så att den nuvarande målgruppen för datorprogrammet Produktionsplanering Betong skulle kunna tillgodogöra sig detta. Idag sker mycket av dessa spännings- och sprickberäkningar av konsulter eller de stora entreprenörernas teknikavdelningar till relativt höga kostnader. I många fall skulle entreprenören själv kunna hantera enklare typfall till en bråkdel av kostnaden genom att ha tillgång till ett verktyg med liknande typfallslösningar som Produktionsplanering Betong har. Numera finns kraven i AMA, vilket berör fler projekt och såväl stora som små entreprenörer.

Syftet med detta projekt var att utreda möjligheterna med att ta fram ett nytt verktyg för spänningsanalys och sprickriskberäkningar i form av en utökning av dagens funktionalitet i PPB (som en integrerad beräkningsmodul).

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Spänningsanalys och sprickriskberäkning i datorprogrammet Produktionsplanering Betong", Marcin Stelmarczyk, GDM, Hans Hedlund, Skanska, och Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier (15 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt