Projekt 13108 Avslutat Kvalitetssäkrad utvärdering av materialdata - spänningsanalyser i PPB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den utvecklade utvärderingsverktyget för framtagande av materialparametrar för spänningsberäkningar av nygjutna betongkonstruktioner används i dag vid utvärdering av provningar vid LTU. Byggnadsmaterial vid LTH har deltagit i projektet och om eller när de besitter provningsutrustningar och kompetens inom området kan den utvecklade programvaran användas även där. Vid LTU har en träningskurs genomförts med medarbetare vid Complab, doktorander samt personal vid Konstruktionsteknik vid LTU. Erfarenhetsåterföringen till branschen har genom detta projekt löst en mångårig flaskhals där endast ett fåtal personer har haft tillräckligt med kunskaper inom området för att prova, bedöma relevans och utvärdera en uppsättning materialparametrar för temperaturspänningsberäkningar av hårdnande betongkonstruktioner för en betongsammansättning.
Beräkningsverktyget möjliggör att användaren kan samla all rådata och utvärderade data på ett kvalitetssäkrat och spårbart sätt. En exekverbar fil av programmet tillhandahålls till SBUF, vilken finns tillgänglig för distribution via SBUF:s kansli i samråd med programutvecklaren.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kvalitetssäkrad utvärdering av materialdata - spänningsanalyser i PPB", Hans Hedlund, Skanska, Martin Nilsson, LTU, och Marcin Stelmarczyk, The Green Dragon Magic (17 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt