Projekt 14065 Avslutat Kunskapsinsamlande projekt, invasiva arter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Genom denna studie hoppas projektgruppen öka kunskapen om invasiva arter i bygg- och anläggningsbranschen. Vi lyfter möjligheter och svårigheter med hanteringen av de invasiva arterna. De arter som behandlas i den här rapporten är de sex som regleras i EU-förordningen; gudaträd, jättebalsamin, jätteloka, sidenört, gul skunkkalla och tromsöloka. Samt tre ej reglerade men mycket vanliga arterna; blomsterlupin, kanadensiskt gullris och parkslide. Arterna presenteras närmare i rapportens bilaga 2 som är tänkt som stöd för att identifiera dem.

Det framstår som att parkslide och blomsterlupin är de vanligast förekommande invasiva arterna i bygg- och anläggningsprojekt. Flera olika bekämpningsmetoder är under utveckling. Det är tydligt att invasiva arter sprids av mänsklig aktivitet och att brist på kunskap ofta är orsaken samt att denna brist finns både hos beställare, entreprenörer och andra aktörer. Viktiga slutsatser är därför att det finns stort behov av mer allmän kunskap om invasiva arter; hur växterna ser ut, hur man identifierar dem, hur ansvaret för dem ser ut och hur man hanterar dem i byggprocessens olika skeden från planering och upphandling, till projektering och genomförande. (Vi framhåller även att dagens verktyg för råd om hantering av invasiva arter, som exempelvis Naturvårdsverkets metodkatalog och Artportalen, ska användas med försiktighet då de inte är fullständiga. )

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt