Projekt 14147 Pågående Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader

Projekttid

Sammanfattning

Första syftet med projektet är att ta reda på hur invasiva växter konkret tas omhand i anläggningsprojekt och om hantering av invasiva arter skiljer sig väsentligt om förfrågningsunderlaget är detaljerat vad gäller utbredning och hantering av invasiva arter jämfört med att ta hjälp av extern kompetens och/ eller ha personer inom projektet som kan identifiera invasiva växter under projektets gång. Andra syftet är att ta reda på hur kunskap om invasiva växter inom ett projekt sprids och hur krav från beställaren överförs till entreprenör, underentreprenör och transportör. I denna del ingår också dels att undersöka om krav ställs åt andra hållet, från den som ska ta hand om massor, och hur de kraven i så fall överförs till konkret handling, dels hur fastighetsägaren får del av information om invasiva växter. Om möjligt jämförs kostnader för uppgrävning och borttransport med kostnader för tekniker när växterna lämnas på plats. Tredje syftet, där vi avser att söka SBUF-medel under hösten 2022, är att närmare undersöka ansvaret för hantering av invasiva växter och det aktuella rättsläget.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt