Artikel Växtproblem? Så här ser de ut - oönskade invasiva arter i sommaren

Publicerad

Beställare och utförare måste förbättra sin kunskap om invasiva arter för att följa lagstiftning och bevara biologisk mångfald. Projektresultatet redovisar kunskapsläget idag och innehåller bilagor med bilder på växter i olika växtstadier.
Hål koll på dina schaktmassor så att du inte sprider invasiva arter med överskottsmassor.
Hål koll på dina schaktmassor så att du inte sprider invasiva arter med överskottsmassor.

Rapporten lyfter möjligheter och svårigheter med hanteringen av invasiva arter

Växter som genom mänsklig påverkan eller annan spridning etablerat eller hotar att etablera sig, där de inte tidigare funnits, är invasiva och riskerar att hota den biologiska mångfalden. Det är tydligt att invasiva arter sprids av mänsklig aktivitet och att brist på kunskap om arterna ofta är orsaken. Bristen finns både hos beställare, entreprenörer och andra aktörer. För samhället kan kostnader för sanering och annan hantering bli stora.  Det behövs mer proaktivt arbete för att inte riskera att öka spridningen utan i stället bidra till en minskning av framtida problem. Planering av åtgärder i tid ger bättre möjligheter att bekämpa arterna både på ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Ett första steg är att medvetandegöra om att problemet finns och att det behöver hanteras. 

Känner du igen arterna?

De arter som omfattas av tvingande lagstiftning är för närvarande gudaträd, jättebalsamin, jätteloka, sidenört, gul skunkkalla och tromsöloka. De tre ej reglerade men mycket vanliga arterna blomsterlupin, kanadensiskt gullris och parkslide har identifierats som mycket problematiskaDet framstår att parkslide och blomsterlupin är de vanligast förekommande invasiva arterna i bygg- och anläggningsprojekt. Flera olika bekämpningsmetoder är under utveckling och olika aktörer arbetar med att ta fram nya riktlinjer för hantering.  

För att lösa problemet med hantering av massor med invasiva arter är det viktigt att sprida kunskap om växterna och hur de ser ut. Bilaga 2 i rapporten innehåller information om arterna, hur de sprids och även foton i olika växtstadier då markarbeten oftast inte utförs när växten står i full blom. 


Kontakt