Projekt 14195 Avslutat Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader – del 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna studie och rapport behandlar hur väl invasiva växter hanteras i anläggningsentreprenader. (projekt 14147 och 14195)

Projektet identifierar följande slutsatser:
• Ansvaret för utrotning av invasiva växter bör i första hand ligga på fastighetsägaren eller
nyttjanderättsinnehavaren då det i regel är den som har faktisk och rättslig kontroll att
vidta utrotningsåtgärder.
• Det är förbjudet att sprida invasiva växter (EU-listan). Detta förbud gäller alla, d v s
beställaren entreprenörer och underentreprenörer. Alla aktörer bör ta höjd för att
betraktas som verksamhetsutövare och därmed omfattas av krav att förhindra spridning
av invasiva växter.
• Det tre studerade projekten hanterar invasiva växter ungefär på samma sätt. Kraven som
ställs i projekten har inte initierats från myndigheter. Kraven bedöms motsvara de
offentligrättsliga åtgärder som tillsynsmyndigheten kan förelägga om för att begränsa
risken för spridning.
• Metoden att packa ovanjordsdelar växtdelar i sopsäckar är svår och tidskrävande.
Metoden är undermålig då det är stor risk att sopsäckarna går sönder. Det finns även risk
att hanteringen leder arbetsmiljöproblem vid hantering av jätteloka. Insamlingskärl av
typ Storsäck bör fungera om de förvaras i en sluten container.
• Mottagningsanläggningarna hade vid tillfället för intervjuerna inte någon information om
invasiva växter på sina hemsidor. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller att ta in
information från avfallsalstraren avseende innehåll av invasiva växter i schaktmassor.
• Inventeringar som gjorts innan projektet gått ut på räkning kan vara inaktuella då
anläggningsarbetena startar. Inventeringar behöver göras löpande. Det kan antingen
göras av projektpersonal eller genom att ta in specialister som stöd. Som stöd för
identifikation av invasiva växter kan appen Google Lens användas.
• Vid genomförande av del 3 i detta SBUF-projekt uppkom önskemål att behandla andra
frågor som har stort allmänintresse men som inte bedömdes rymmas i studien. Listan
nedan utgör frågor som skulle vara intressanta att belysa närmare:
- Materialleverantörers ansvar för jordprodukter.
- Ansvar när invasiva växter sprids från en fastighet till en annan.
- Ansvarsfördelning mellan säljare och köpare vid för säljning av mark som är bevuxen
med invasiva växter.
- Konflikten mellan krav att utrota invasiva växter och förbud att använda kemiska
bekämpningsmedel.


Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt