Projekt 14195 Pågående Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader – del 3

Projekttid

Sammanfattning

Frågan om invasiva växter har formligen exploderat efter 2017. 1 januari 2015 trädde EU-förordningen nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva arter i kraft. I Sverige utfärdades förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter 22 november 2018. Detta har fått genomslag i förfrågningsunderlag och andra kundkrav. Grundregeln vad gäller invasiva arter är att Fastighetsägaren ansvarar för att utrota bestånd inom sin fastighet. Det skiljer sig från ansvarsfördelningen vid föroreningsskada där den som sprider en förorening också blir ansvarig för att avhjälpa. Det solidariska ansvaret underlättar för tillsynsmyndigheten att hitta en ansvarig. Delprojekt 3 avser att undersöka om ansvar för att utrota invasiva växter kan överföras på någon annan part via avtal.Frågan uppstår om en entreprenör (som av tillsynsmyndigheten anses vara verksamhetsutövare) kan bli ansvarig att hantera invasiva växter trots att fastighetsägaren pekas ut som ansvarig enligt förordningen om invasiva främmande arter.

Nyttan med delmål 3 är dels att
• Få en grundlig genomlysning av rättsläget och vilka lagrum som är tillämpliga på invasiva växter i anläggningsprojekt
• Identifiera juridiska risker vid hantering av invasiva växter i anläggningsprojekt
• Sprida kunskap till byggherrar, entreprenörer, fastighetsägare och tillsynsmyndigheter.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt