Projekt 14079 Avslutat Biologisk mångfald i anläggningsbranschen – En kunskapssammanställning och vägledning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Huvudsyftet med detta projekt är att ge entreprenörerna i anläggningsbranschen incitament och möjligheter att i projekterings- och anläggningsskedet initiera och effektivt tillämpa bästa möjliga lösningar, kunskap och teknik med åtgärder för biologisk mångfald.

Projektet har använt "hänsynshierarkin" som är ett vedertaget ramverk för att mildra förlusterna av biologisk mångfald vid olika typer av markanvändning. Hierarkin använder följande steg: undvika, minimera, restaurera och kompensera.

Undvika - det kraftfullaste steget för att mildra förlusten av biologisk mångfald
Minimera - utreda ur påverkan som inte kan undvikas helt kan minimeras så långt möjligt
Restaurera - återställa naturmiljöer som degraderats eller tagit skada
Kompensera - utföra åtgärder som skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald

Rapportens bilaga beskriver en rad konkreta åtgärder inom varje område så som att undvika kollisionsrisker med fåglar, skapa viltpassager, anlägga småvatten och stenrösen och skapa boplatser som fågelholkar, humleholkar och groddjurshotell.
Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt