Artikel Vägledning om biologisk mångfald i anläggningsbranschen

Publicerad

Projektet har utfört en omvärldsanalys som översiktligt belyser hur biologisk mångfald bör integreras i anläggningsprocessen. Ett åtgärdsbibliotek för biologisk mångfald beskriver även möjliga åtgärder för biologisk mångfald i anläggningsprojekt.

I den här rapporten med tillhörande bilagor får du en omvärldsanalys som visar på ett allmänt ökat behov av kunskap om biologisk mångfald. Det pågår en intensiv policyutveckling samtidigt som många företag är proaktiva och därmed identifierar både möjligheter och risker i relation till biologisk mångfald. Vidare ger rapportresultatet rekommendationer för hur biologisk mångfald bör integreras i hela anläggningsprocessen, från beställarens planeringsfas, till projekts avslut. 

I rapportens bilaga finns ett åtgärdsbibliotek för biologisk mångfald innehållande ett antal möjliga åtgärder för att skydda, stärka och nyskapa förutsättningar för biologisk mångfald i anläggningsprojekt. Åtgärdsbiblioteket kan med fördel användas som inspiration och ge konkreta exempel på åtgärder. Åtgärdsförslagen presenteras på en generell nivå och det praktiska genomförandet förklaras inte i detalj. Valet av åtgärder bör alltid utgå från hänsynshierarkin och lokala ekologiska förutsättningar.


Kontakt