Projekt 13021 Avslutat Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet. Mest uppmärksammade hittills är sand- och grustäkterna. Mindre känt är att även bergtäkter kan skapa bra förutsättningar för biologisk mångfald. Här finns exempelvis klippbranter som erbjuder livsrum för många lavar och mossor och bra häckningsplatser för olika fåglar. Potentialen för hög biologisk mångfald är alltså stor och det är dags att vi börjar ta tillvara den!

Många efterbehandlingsplaner fokuserar idag på att försöka återskapa det tidigare landskapet - ofta en relativt artfattig miljö med tät tall- eller granskog. Istället kan nya miljöer skapas genom att ta tillvara förutsättningar som skapats av verksamheten. Istället för att gödsla och plantera kan det ibland vara rätt att helt enkelt inte göra någonting!

Handboken visar dig hur du med enkla åtgärder kan skapa ännu bättre förutsättningar i din täkt. De viktigaste livsmiljöerna i täkter generellt är bergbranter, rasbranter, jord- och sandslänter, upplagshögar med finare krossmaterial, gräsmarker, vattenmiljöer och små partier med lövskog.

Slutredovisningen utgörs av handboken ”Inspiration till att skapa bra natur i täkter”, Monica Soldinger Almefelt, Swerock och Martin Lagerkvist, Susan Enetjärn, Sonja Preuss, Nic Kruys och Anders Enetjärn, samtliga Enetjärn Natur (73 sidor).

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt