Projekt 14379 Pågående Färdplan för biologisk mångfald inom bergmaterialindustrin

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ta fram en branschgemensam färdplan för hur bergmaterialindustrin ska arbeta med biologisk mångfald. En sådan färdplan förväntas leda till ökad kunskap och ett ökat engagemang för biologisk mångfald och därmed lyfta hela branschens arbete med frågan. Genom att tydliggöra åtaganden och behov kan rätt förutsättningar skapas för att målet kan uppfyllas. Resultatet förväntas även leda till ett ökat förtroende och tilltro till branschens hållbarhetsarbete. Förhoppningen är också att bergmaterialindustrin genom detta arbete kan inspirera andra aktörer, samt ge en bra plattform för ytterligare samverkan. Många företag i bergmaterialindustrin vill arbeta proaktivt med att stärka biologisk mångfald i sina verksamheter. Det finns en önskan om att ett branschgemensamt arbete ska grunda sig i ett tydligt branschåtagande. Att tydliggöra branschens åtaganden stärker förtroendet för branschens arbete med biologisk mångfald. Det finns stora möjligheter att samverka inom branschen och med andra aktörer kring biologisk mångfald för att ytterligare lyfta frågan och sprida kunskap och erfarenheter. Färdplanen bör utgå ifrån den påverkan branschen har på biologisk mångfald och möjligheten att hantera denna påverkan. Att identifiera behov för att uppnå målet, identifiera eventuella målkonflikter, samt identifiera uppmaningar till relevanta aktörer förväntas också bli en viktig del av färdplanen.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt