Projekt 14320 Pågående Klimatpåverkan av luft- respektive vattenburen kyla från material och drift

Projekttid

Sammanfattning

rojektet syftar till att utföra systemanalys av två VAV-system gentemot två kylbaffelsystem avseende klimatpåverkan från installationernas material, livslängd och driftenergi (livscykelmoduler A1-A5.1+B4+B6) som ett led att identifiera mer klimateffektiva tekniska installationer. Systemanalysen baseras på referensprojekt från aktörer i branschen. Ytterligare ett mål är att bidra till kunskapsspridning inom branschen och erbjuda underlag som kan hjälpa byggprojekt att i tidigt skede forma tekniska system som möjliggör ambitiösa klimatmål. Projektet avser att beräkna ventilation- och komfortkyla för byggnaden, därmed enbart delar av byggnadernas tekniska system.

Andra tekniska system i byggnaden, så som tappvatten-, spillvatten- och värmesystem avgränsas bort i detta projekt. Klimatpåverkan av driftenergi (livscykelmodul B6) beräknas för referensprojektens specifika energisystem, därmed utreds inga alternativa energilösningar till referensbyggnaden.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt