Projekt 14378 Pågående Frikyla i kontorsbyggnader: En förstudie om energi- och kostnadsanalys

Projekttid

Sammanfattning

Komfortkylning har snabbt blivit en växande energisektor för slutanvändning i Sverige. Trots landets traditionellt tempererade klimat har det skett en märkbar ökning av efterfrågan på komfortkylningssystem. Behovet av komfortkyla i kommersiella byggnader har därmed blivit alltmer uppenbart, drivet av stigande temperaturer till följd av klimatförändringar och önskan om förbättrad inomhuskomfort.Direkt bergkyla är en av de vanligaste metoderna i Sverige för att utnyttja berget som källa för kylning. System för direkt bergkyla använder borrhålsvärmeväxlare för att överföra värme mellan byggnaden och berget.

En alternativ metod för att leverera kyla till kontorsbyggnader är genom användning av utomhusluft. I detta system värmer förvärmningsbatteriet inkommande luft med hjälp av returvatten från byggnadens kylbafflar. Projektet syftar till en energieffektiv design av kylsystem i kontorsbyggnader genom en bättre förståelse för utformning och drift av mekaniska kylsystem. Projektet utför en detaljerad jämförelse mellan två frikyla teknologier i kontorsbyggnader med fokus på energieffektivitet och energikostnader.

Jämförelsen omfattar analys av inköpt energianvändning, toppkyleffekt och årliga energikostnader i kontorsutrymmen. Dessutom kommer jämförelsen att undersöka hur klimataspekter påverkar systemdesign och energiprestanda genom att analysera resultaten för tre olika städer och väderförhållanden i Sverige.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt